ДЕОНТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Роксоляна Зозуляк-Случик
Олександр Радкевич

Анотація

Виокремлено засади професійного етичного кодексу як основотворчого документа в деонтології соціального працівника. Виявлено роль етичного кодексу соціальних працівників з позиції професійно-етичної компетенції.

Проаналізовано зміст «Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи» з позиції практичної значимості майбутніх у роботі фахівців з клієнтами та колегами. Адже трансформаційні процеси соціально-економічній, політичній сферах зумовили гострі проблеми у соціумі, що спричинили кризу в етично-моральній та культурній площині, яка характеризується девальвацією ціннісних засад, вульгаризацією суспільного життя. Відповідну роль у їх розв’язанні відіграють соціальні працівники. Від рівня етичного розвитку фахівця значною мірою залежить моральне здоров’я нації. Тому у його підготовці вагомого значення надається формуванню особистісних психологічних якостей, моральних рис, що відповідають фаховим вимогам, а також умінню спілкуватись, вести переговори, захищати інтереси клієнтів, співпрацювати з представниками суміжних професій тощо.

Розкрито роль фахових моральних якостей у професійному становленні соціальних працівників.

Виявлено, що існують особисті моральні якості, які є цінними для деонтології соціальної роботи, а саме: обов’язковість, відповідальність, совість, справедливість, сила волі, чесність, тактовність, терпимість, стриманість, любов до людей, самокритичність. Водночас комунікабельність, емпатія, толерантність, уважність і спостережливість – професійні риси, наявність яких є ознакою фаховості 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зозуляк-Случик, Р., & Радкевич, О. (2018). ДЕОНТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1531
Розділ
Статті
Біографії авторів

Роксоляна Зозуляк-Случик, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

к.п.н, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Олександр Радкевич, Національна академія педагогічних наук, м. Київ,

к. юрид. н., старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної  освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук

Посилання

Зозуляк-Случик Р. В. Основи деонтології в соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності / Р. В. Зозуляк-Случик // Соціальна робота і сучасність : теорія та практика : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 травня 2010 року / М-во освіти і науки України, Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ун-т» [від. ред. Б. В. Новиков, Л. М. Димитрова]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 42–44.

Бочарова В. Профессиональная социальная работа : личностно-ориентированный поход / В. Бочарова. – М., 1999. – 184 с.

Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. – Київ : КМ Асаdemia, 2002. – С. 29–44.

Вакуліна О. Про етику педагогічного спілкування / О. Вакуліна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – С. 104–106.

Капська А. Соціальна робота : деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / А. Капська. – Київ : ДЦССМ, 2006. – 306 с.

Ларіонова В. Глобальна етика в контексті нової цивілізаційної парадигми / В. Ларіонова // Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання : [за ред. проф. Н. Лисенко]. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 24–34.

Лисовский В. Т. Диспуты на морально-этические темы / В. Т. Лисовский. – М. : Знание, 2008. – 164 с.

Шевчук К. С. Етичний вимір відповідальності в сучасному світі / К. С. Шевчук // Актуальні питання культурології : текст [альманах наукового т-ва «Афіна» кафедри культурології : Матеріали Другої Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ ст.»] – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 39– 43.

Шостак А. Бесіди з етики / А. Шостак. – Львів : Свічадо, 1999. – 120 с.