ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Каленський
Олександр Прохорчук

Анотація

Розкрито дефініцію педагогічна умова. На першому етапі засобами пілотажного дослідження (анкетування) визначався комплекс педагогічних умов, забезпечення яких сприяє формуванню дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки.

На другому етапі науково-педагогічної експертизи педагогічних умов було визначено домінантні, основні з наведеного переліку обставин, при забезпеченні яких формування дослідницьких здатностей студентів буде найбільш продуктивним. 

Педагогічними умовами для формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки згідно експертної оцінки є: створення дослідницького середовища; залучення студентів до додаткових форм навчання; уведення наукового компонента в деякі дисципліни курсу; позитивна мотивація до проведення дослідження.

Дослідження навчального процесу бакалаврів соціальної педагогіки дає можливість відзначити, що вони, мають пройти наскрізну дослідницьку програму, яка враховує індивідуальні здібності студента і особливості ступеневого навчання (від першого до четвертого курсу).

Подальші дослідження спрямовані на розробку моделі формування дослідницької компетентності майбутнього соціального педагога

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Каленський, А., & Прохорчук, О. (2018). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1533
Розділ
Статті
Біографії авторів

Андрій Каленський, Інститут професійно-технічної освіти НАПН

д.п.н, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Олександр Прохорчук, НУБіП України

асистент кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті НУБіП України

Посилання

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII // «Голос України» за 06.08.2014 р. № 148 (5898) – С. 9-19.

Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. №347/2002 // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 4–9.

The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bologna2009benelux.org.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 4-еизд. – М.: Политиздат, 1981. – 445 с.

Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / Ожегов С. И. Около 53000 слов. Изд. 5-е стереотип. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1963 г. – 900 с.

Словарь-справочник по педагогике [Текст] /Автор-составитель В. А. Мижериков // Под общ ред. JI. И.Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.

Васюк О. В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів : монографія / Оксана Вікторівна Васюк. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2014. – 336 с.

Обухов А.С. Психология исследовательского поведения: программа дисциплины // Сборник учебнометодических комплексов циклов предметной подготовки по специальности 050706.65 (031000) «Педагогика и психология» / отв. ред. В.А. Сластенин. Ред.-сост. А.С. Обухов, С.Б. Серякова. В 2 т. Т. 2. – М.; Челябинск: Фотохудожник, ООО «Издательство РЕКПОЛ», 2009. – С. 144–166.

Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – [2-е изд. перераб и доп.]. – М.: Статистика, 1980. – 263 с.