ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Антоніна Конончук

Анотація

Розкрито соціальне значення і гостру необхідність підготовки висококваліфікованих працівників соціальної сфери у вищих навчальних закладах. Наголошено на спрямованості освітнього процесу у вищих навчальних закладах на формування та розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців як інтегрованої характеристики такої підготовки. 

Визначено місце та зміст діагностичної компетентності у складі професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальної сфери. Виявлено взаємозв’язок діагностичної компетентності майбутніх фахівців з успішністю реалізації діагностичної функції працівників у процесі практичної діяльності. 

Підкреслено залежність розвитку фахової діагностичної компетентності від предметної галузі і визначеного профілю освітньої програми та кваліфікації випускника. Охарактеризовано окремі змістові аспекти професійної підготовки соціальних працівників/соціальних педагогів до здійснення діагностичної роботи. 

Виявлено, що механізмом реалізації діагностичної функції виступає соціальна діагностика; розкрито її сутність, мету, завдання, методи, технологію проведення. Представлено можливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вищому навчальному закладі у межах навчальних дисциплін. Доведено, що для успішної реалізації діагностичної роботи необхідна спеціальна підготовка фахівця

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Конончук, А. (2018). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1534
Розділ
Статті
Біографія автора

Антоніна Конончук, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г.Шевченка

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри соціальної роботи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г.Шевченка

Посилання

Веретенко Т. Г. Сучасні підходи до якісної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери / Т. Г. Веретенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук.журнал / голов.ред. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. - № 8 (52). – С. 265-373

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2015 № 1556-VII [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – с. 42-44.

Безпалько О. В. Компетентності соціального працівника як базис побудови освітньої програми / Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія (738). – Чернівці: Рута, 2015. – С. 8-15

Шардлоу С. Навыки социальной работы. – Амстердам. – Киев. – 1996. -190 с.

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч.посіб. / О. В.Безпалько. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

Основы социальной работы: учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: Инфра. – 1998. – 368 с.

Теория социальной работы: ученик / Под. ред.. Е.И. Холостовой. – М.: Юрист. – 1997. – 334 с.

Энциклопедия социальной работы: в 3 т.: пер. с англ. / Отв. ред. В. В. Негодин. – М.: Центр общечеловеческих ценностей. – 1994. – т. 3. – 498 с.

Сидоров В.Н. Деятельность социального работника: ролевой подход / В. Н. Сидоров. – Винница: «Глобус – экспресс». – 2006. – 480 с.