СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАТЕВО РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Онипченко

Анотація

Розкрито сутність національних традицій у родинному та статевому вихованні молоді. Автором висвітлено погляди відомих педагогів ХІХ–ХХ століття на важливість усвідомлення міцного зв'язку між родинною мораллю, статевою мораллю й коханням в українських традиціях, фольклорі, оскільки родина повинна залишатися найважливішим інститутом виховання молоді, що є запорукою існування здорової української нації. Виховання учнів на національно-культурних традиціях українського народу забезпечує їх прилучення до високих духовних і матеріальних надбань свого народу, засвоєння і примноження кращих звичаїв, моральних норм, естетичних цінностей та інших елементів культурної спадщини.

Представлений ретроспективний аналіз проблеми статеворольової соціалізації дітей та підлітків кінця ХІХ – початку ХХ століття дозволяє простежити питання формування шлюбносімейних відносин та їх взаємозв’язок з формуванням інституту сім’ї. 

Виявлено, що виховання учнів на національно-культурних традиціях українського народу забезпечує їх прилучення до високих духовних і матеріальних надбань свого народу, засвоєння і примноження кращих звичаїв, моральних норм, естетичних цінностей та інших елементів культурної спадщини, кращих психічних якостей українського народу, специфіки його емоційної та інтелектуальної сфери, що зберігаються нацією, розвиваються і передаються протягом століть. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Онипченко, О. (2018). СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАТЕВО РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1539
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Онипченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

Посилання

Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років ХХ століття: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01. [Електронний ресурс] / Т. В. Кравченко; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т імені Володимира Вінниченка – Кіровоград, 2009. – 20 с. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fwww.kspu.edu%2FFileDownload.ashx %3Fid%3D54247f24-cc16-415f-8fcb-c7de0ed5ef31&name=FileDownload.ashx%3Fid%3D54247f24-cc16415f-8fcb-c7de0ed5ef31&lang=uk&c=58c194fc693

Парфьонова О. І. Традиції в моральній культурі українського народу (друга половина ХІХ – ХХ ст.): автореф. дис. …канд. іст. наук: 17.00.01. [Електронний ресурс] / О. І. Парфьонова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв – Київ, 2004. – 29 с. – Режим доступу: http://avtoreferat.net/content/view/4093/51/

Мижева С. Р. Проблемы полового воспитания в отечественной школе и педагогике конца XIX – начала XX веков: Автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01. / С. Р. Мижева – Пятигорск, 2011. – 20 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2 Fpglu.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fbe5%2Fmizheva.pdf&name=mizheva.pdf&lang=ru&c=58c0dd1d13ac

Приходько Г. В. Cоціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ століття: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01. / Г. В. Приходько; Сумський держ. педагогічний унт ім. А. С. Макаренка, – Суми, 2014р. – 23 с.

Ковальчук І. А. Статеворольова соціалізація учнів: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – 216с.

Говорун Т. В. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції: автореф. дис. …д-ра психол. наук: 19.00.07. [Електронний ресурс] / Т. В. Говорун; – Київ, 2002. – 36 с. / Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fenpuir.npu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F7898 %2F1%2FGovorun.pdf&name=Govorun.pdf&lang=uk&c=58c11b7f1230

Пушкарев А. М. Отношения между полами в общественных дискуссиях 1920-х гг в России [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://cheloveknauka.com/otnosheniya-mezhdu-polami-vobschestvennyh-diskussiyah-1920-h-gg-v-rossii

Кравець В. Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн. – Монографія. / За редакцією члена-кореспондента АПН України, проф. В. Кравця. – Тернопіль : ТзОВ «Видавництво Астон», 2009. – 206 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.

Осипович Т. Проблемы пола, брака, семьи и положение женщины в общественных дискуссиях середины 1920-х годов [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/006/743 /1217/018Tatyana_OSIPOVICh.pdf

Ващенко Григорій. Вибрані педагогічні твори [Текст]. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1997. – 214 с.