МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. ЛОВ’ЯНОВА
Т. АРМАШ

Анотація

На основі аналізу джерел з питань моделювання в освіті у даній статті визначено завдання моделювання у педагогічних дослідженнях, та запропоновано модель формування компетентностей майбутнього вчителя інформатики. Обґрунтовано основні компоненти моделі та структурні зв’язки між ними.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛОВ’ЯНОВА, І., & АРМАШ, Т. (2017). МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1544
Розділ
Статті
Біографії авторів

І. ЛОВ’ЯНОВА

доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Т. АРМАШ

асистент кафедри математики та методики її навчання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

Зязюн І. А. Філософія педагогічного світогляду / І. А. Зязюн; за ред. Т. Левовицького та ін. // Професійна освіта: педагогіка і психологія : польсько-український, українсько-польський журнал. – К., Ченстохова, 2004. – Т. 6. – С. 209-222.

Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи (дидактичні основи) : монографія / І. М. Козловська. – Львів : Світ, 1999. – 302 с.

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; редкол. : М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. – М. : Большая Российская Энциклопедия, 2003. – 528 с.

Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учеб. для студ. пед. вузов / И. П. Подласый. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 576 с.

Психологический словарь / Редкол: В. В. Давыдов и др. – М. : Педагогика, 1983. – 447 с.

Словарь-справочник по педагогике / Авт.-сост. В. А. Мижериков ; под общ. ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Сфера, 2004. – 448 с.

Ягупов В. В. Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема / В. В. Ягупов // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал. – К. : МДГУ, 2003. – Вип. 1. – С. 28−37.