БІЛІНГВІЗМ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ДІАЛОГ ЦІННОСТЕЙ ДВОХ КУЛЬТУР

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Вікторівна Дьоміна

Анотація

Розкрито поняття білінгвізм, білінгвальна культура спілкування та її особливості. Установлено змістові характеристики та взаємозв’язок. Обґрунтовано визначення білінгвізму як компонента загальної культури спілкування майбутнього вчителя, потрібного для обміну інформацією та досвідом між представниками білінгвокультур засобами рідної та іноземної мов.

Доведено, що процеси глобалізація культур різних країн, розширення кола спілкування майбутніх вчителів, еміграція населення, збільшення ділових й особистісних контактів із носіями інших культур зумовлюють необхідність вивчення іноземних мов. Показано, що перед науковцями постають нові педагогічні завдання, які пов’язані з формуванням білінгвальної культури спілкування в майбутніх учителів іноземної мови. 

Визначена специфіка професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови, яка полягає в необхідності білінгвального спілкування, результативність якого залежить від рівня оволодіння комунікативно-мовними уміннями і здатності організувати мовну взаємодію.

Представлено один із можливих способів формування білінгвальної культури спілкування у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності, що полягає у використанні моделі формування комунікативно-мовних білінгвальних умінь. Саме ця система білінгвальної підготовки дозволяє шляхом пізнання загальних законів культури спілкування та конкретизації їх основних  положень визначити специфіку двомовного спілкування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дьоміна, В. В. (2017). БІЛІНГВІЗМ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ДІАЛОГ ЦІННОСТЕЙ ДВОХ КУЛЬТУР. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1549
Розділ
Статті
Біографія автора

Вікторія Вікторівна Дьоміна, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний інститут»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

педагогіки вищої школи

Посилання

Библер В. С. На гранях логики культуры : Книга избранных очерков / В. С. Библер. – Москва, 1997. – 440 с.

Боченкова М. Билингвизм и билингвальная среда как социокультурный и психолого-педагогический феномен / М. Боченкова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 591–595.

Вайнрайх У. Языковые контакты : состояние и пробл. исслед. / Уриэль Вайнрайх / предисл. А. Мартине ; пер. с англ. яз. Ю. Жлуктенко. – Київ : Вища школа, 1979. – 263 с.

Кассирер Э. Избранное «Опыт о человеке» / Э . Кассирер. – Москва, 1998. – 784 с.

Киченко О. С. Юрій Лотман : реконструктивні стратегії в семіотиці : монографія / О. С. Киченко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 156 с.

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника: http://methodological_terms.academic.ru/1163

Панасюк Л. В. Диглосія : до аналізу категорії білінгвізму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2099 ISSN 2075146X.

Слепцова Е. Педагогические аспекты формирования билингвальной культуры личности будущего учителя : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика та история педагогики» / Евгения Викторовна Слепцова. – Рязань, 2011. – 221 с.

Хабибулина З. Анализ понятия «билингвальная коммуникация» в психолого-педагогической литературе и ее роль в европейской системе высшего образования / З. Хабибулина // Молодой ученый. – 2011. – № 6. – Т. 2. – С. 165–168.