ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Анатоліївна Зобенько

Анотація

Проаналізовано проблему використання мультимедійних технологій у сучасній вищій школі, зокрема при проведенні лекційних форм занять. Доведено, що проведення лекцій-презентацій у ВНЗ підтверджує позитивні результати: залучення різноманітної бази даних дає можливість розглянути історичний процес у його еволюції, активізувати увагу і навчально-пізнавальну діяльність студентів; підвищення якісного рівня застосування наочності дозволяє студентам швидше та ефективніше засвоїти тему; забезпечення оптимального емоційного навчального середовища створює комфортні умови для запам’ятовування нового матеріалу; підвищення продуктивності лекційного заняття досягається завдяки встановленню міжпредметних зв’язків.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зобенько, Н. А. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1551
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Анатоліївна Зобенько, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри початкової освіти

Посилання

Артюх В. Мультимедійний курс як засіб оптимізації навчального процесу / В. Артюх, В. Пушкар // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – 2004. – № 5 (38). – С. 230–238.

Бучак О. Р. Переваги та способи створення мультимедійних проектів для навчального процесу / О. Р. Бучак, Н. В. Сениця // Квалілогія книги. – 2007. – № 2. – С. 25–26.

Гавриш І. В. Закономірності та принципи процесу формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності / І. В. Гавриш // Дійсність та перспективи розвитку сучасної освіти України : зб. наук. пр. – Харків : Стиль-Іздат, 2005. – С. 61–74.

Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степ¬ко та ін. ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.

Вища освіта в Україні і Болонський процес : навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя. Авторський колектив : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. – Київ : Освіта, 2004. – 384 с.

Казаков Ю. М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Ю. М. Казаков. – Луганськ, 2007. – 20 с.

Могильна Н. Створення презентацій засобами Microsoft Power Point / Н. Могильна // Інформатика. – 2007. – № 31–32. – С. 28–36.

Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / [Н. М. Авшенюк та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 232 с.

Пінчук О. Проблема визначення мультимедіа в освіті : технологічний аспект / О. Пінчук // Нові технології навчання. – Київ, 2007. – Вип. 46. – С. 55–58.

Шахіна І. Ю. Використання мультимедіа-технологій у навчальному процесі / І. Ю. Шахіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : Методологія. Теорія. Досвід. Проблеми : зб. наук. пр. – Випуск 23 / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця : Тов «Планер», 2010. – С. 520–526.