ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ ДІАЛОГОВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІАЛОГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Іванівна Проценко

Анотація

Проаналізовано результати впровадження в навчальний процес дидактичної моделі формування професійно-творчих діалогових умінь. Виявлена позитивна динаміка раніше визначених нами професійно-творчих умінь – інтелектуальних, конструктивних, організаторсько-регулятивних і діалогічно-евристичних, якими студенти оволодівали під час евристичної діалогової взаємодії, що позитивно вплинули на якість створених майбутніми вчителями творчих освітніх продуктів. З’ясовано, що важливою дидактичною умовою в управлінні евристичною діяльністю студентів є організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії до особистісно значущої діяльності, паритетних стосунків суб’єктів під час навчання, узаємовідносин на основі смислових особистісних позицій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Проценко, І. І. (2017). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ ДІАЛОГОВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІАЛОГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1555
Розділ
Статті

Посилання

Андреев В. И. Эвристика для творческого саморазвития : учебное пособие / В. И. Андреев – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1994. – 247 с.

Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : метод. посіб. / уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. – Київ : АПН, 2002. – 136 с.

Кондратюк О. М. Використання діалогу у навчанні (історичний аспект) / О. М. Кондратюк // Педагогічна освіта : Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – Київ : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – № 6. – С. 155–160.

Король А. Д. Диалог в образовании : эвристический аспект : научное издание / А. Д. Король. – Москва : ЦДО «Эйдос» ; Иваново : Издательский центр «Юнона», 2009. – 260 с.

Король А. Эвристический диалог как основа творческой самореализации младшего школьника / А. Король // Начальная школа. – 2008. − № 8. – С. 17–23.

Кривонос О. Б. Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / О. Б. Кривонос. – Харків, 2009. – 20 с.

Лазарєв М. О. Інтеграція евристичного та модульного навчання у формуванні творчої особистості педагога / М. О. Лазарєв // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 3 (13). – 290 с.

Лазарєв М. О. Основи педагогічної творчості : навч. посіб. [для пед. ін-тів] / М. О. Лазарєв. – Суми : ВВП «Мрія – Г» ЛТД, 2016. – 212 с.

Проценко І. І. Мотиваційне забезпечення формування у студентів діалогічних професійно-творчих умінь / І. І. Проценко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки». − Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 242–247.

Проценко І. І. Змістові компоненти формування професійно-творчих умінь у процесі евристичного діалогу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю [«Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти»], (м. Суми, 25-26 жовтня 2012 року) / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – С. 56.

Проценко І. І. Діагностичний підхід до оцінки ефективності формування професійно-творчих умінь студентів у процесі евристичної діалогової взаємодії / І. І. Проценко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. − Суми, 2012. – С. 119–132.

Хуторской А. В. Современная дидактика : учебник для вузов / А. В. Хуторской. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 544 с.

Хуторской А. В. Эвристическое обучение : теория, методология, практика / А. В. Хуторской. – Москва : Междунар. пед. акад., 1998. – 266 с.

Buber, М. (1972). Between Man and Man. New York: Macmillan