КРИТЕРІЇ Й ПОКАЗНИКИ ВИЯВУ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Олександрівна Арістова

Анотація

Здійснено теоретичний аналіз наукових доробок українських і зарубіжних учених щодо професійної суб’єктності майбутніх філологів. Визначено критерії й показники рівнів сформованості професійної суб’єктності майбутніх філологів: актуалізаційно-ціннісний, конструктивно-змістовий, суб’єктно-діяльнісний, результативно-компетентнісний, рефлексійний. Виокремлено три рівні сформованості професійної суб’єктності  майбутніх філологів: репродуктивно-творчий, самостійно-професійний і творчо-професійний.

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Арістова, Н. О. (2017). КРИТЕРІЇ Й ПОКАЗНИКИ ВИЯВУ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1567
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Олександрівна Арістова, Національний університет біоресурсів і природокористування

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології

Посилання

Арістова Н. О. Формування критеріїв діагностики рівнів сформованості мотивації вивчення іноземної мови студентів вищих нелінгвістичних закладів освіти / Н. Арістова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – 58–63.

Бабич О. М. Формирование учебно-профессиональной субъектности офицеров-воспитателей в процессе обучения в военном вузе : автореф. дисс. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kursksu.ru/dissertations/dis335.pdf

Журат Ю. В. Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ю. В. Журат. – Київ, 2012. – 20 с.

Кашлев С. С. Субъектность как профессиональная компетентность педагога [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев, С. Н. Глазачев, Н. И. Соколова. – Вестник международной академии наук : Спецвыпуск. – 2011. – С. 20-25. – Режим доступа: http://www.heraldrsias.ru/download/articles/04_Kashlev.pdf

Краснощеченко И. П. Акмеологическая концепция становления и развития профессиональной субъектности будущих психологов : автореф. дисс. … доктора пед. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология (психологические науки)» / И. П. Краснощеченко. – Москва, 2012. – 47 с.

Мазова C. В. Становление субъектности будущих педагогов в образовательном пространстве «колледж-вуз» : автореф. дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: artlib.osu.ru/web/avtoref/mazova.pdf

Ольховая Т. А. Становление субъектности студента университета : дисс. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Т. А. Ольховая. – Оренбург, 2007. – 430 с.

Фаріна Я. О. Суб’єктність студента як об’єкта освітнього впливу вищої школи : автореф. дис. … кандидата соц. наук : 22.00.04 «Спеціальні і галузеві соціології» / Я. О. Фаріна. – Харків, 2012. – 18 с.