СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Леся Сергіївна Малишева

Анотація

Розглянуто й уточнено сутність понять «середовище», «освітнє середовище». Автором на основі  аналізу наукових поглядів щодо сутності категорії «середовище» констатовано, що для сучасної науки властива диференціація середовища на зовнішнє й внутрішнє, природне і соціальне. Акцентовано на вивченні питання організації освітнього середовища в межах здоров’язбережувального підходу, серед основних напрямів якого виокремлено розроблення різних педагогічних моделей здоров’язбереження особистості в освітньому процесі. Висвітлено характеристики освітнього середовища педагогічного  коледжу як соціального інституту, на основі чого вибудовано систему функцій, що актуалізують ресурси педагогічного коледжу, та сформульовано низку  вимог, що  визначають завдання підготовки майбутніх педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів педагогічного коледжу з позиції здоров’язбереження.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Малишева, Л. С. (2017). СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1574
Розділ
Статті
Біографія автора

Леся Сергіївна Малишева, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

здобувач

Посилання

Абаев А. М. Здоровьесберегающий поход к изучению и формированию образовательной среды / А. М. Абаев // Педагогика. – 2012. – № 3. – С. 37–41.

Андреева Г. М. Психология социального познания / Г. М. Андреева. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 303 с.

Бим-Бад Б. М. Образование в контексте социализации / Б. М. Бим-Бад, А. В. Петровский // Педагогика. – 1996. – № 1. – С. 3–8.

Ильчиков М. З. Социология воспитания / М. З. Ильчиков, Б. А. Смирнов. – Москва : Гардарики, 1996. – 111 с.

Кузнецова Т. В. Оптимизация развития личности ребенка в условиях социально-культурной среды : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. В. Кузнецова. – Москва, 1999. –154 с.

Литвиненко С. А. Дитина і середовище : проблеми взаємодії // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди : Науково-теоретичний часопис / С. А. Литвиненко, В. М. Ямницький. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 215–220.

Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений / [авт.-сост. В. А. Мижериков]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 544 с.

Федорченко Т. Є. Профілактика девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища : соціально-педагогічний аспект : монографія / Т. Є. Федорченко. – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю.А, 2009. – 488 с.

Ясвин В. А. Образовательная среда : от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – Москва : Смысл, 2001. – 365 с.