АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Володимирівна Мельник

Анотація

Подано аналіз наукових підходів до розв’язання проблематики формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців пожежної безпеки у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Розглянуто особливості кожного з виокремлених підходів у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців цієї галузі діяльності. Визначено передумови формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців пожежної безпеки, які відповідають сучасним вимогам суспільства і ринку праці, а також акцентовано увагу на гуманітарний аспект знань під час процесу навчання у ВНЗ ДСНС України.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мельник, І. В. (2017). АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1577
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Володимирівна Мельник, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Roos, T. G. (2002). Die Arbeitswelt im Jahre 2020: Was bedeutet sie fur die bildung. Leicht geandert fur Thurgauer Zeitung. – Р. 28–31.

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу : стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / під заг. ред. О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики. – Київ : К.І.С., 2004. – 112 с.

Шевнюк О. Л. Культурологія : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Прес, 2004.– 353 с.

Іванова Т. В. Культурологічний компонент у підготовці майбутнього педагога / Т. В. Іванова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – Київ : НМЦВО, 2001. –№ 31. – С. 34–39.

Калінін В. О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур : дис. … канд. пед. Наук : 13.00.04 / Вадим Олександрович Калінін ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – 299 с.

Вітвицька С. С. Компетентнісний та професіографічний підходи до побудови професіограми магістра освіти / С. С. Вітвицька // Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 57. – С. 52–58.

Островерхова Н. М. Наукові підходи до формування технологічної культури керівника закладу освіти [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011 /Pedagogica/2_83043.doc.htm

Бех І. Д. Особистісно-орієнтована модель виховання як науковий конструкт [Електронний ресурс] / І. Д. Бех // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць. – Умань : УДПУ ім. Павла Тичини, 2002. – Вип. 3. – Режим доступу:http://library.udpu.org.ua/library_files/ psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/3/vupysk_21.pdf

Дубасенюк О. А. Теоретико-технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно педагогічній підготовці вчителя / О. А. Дубасенюк // Професійна педагогічна освіта : особистісно орієнтований підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 14–40.

Вакуленко В. М. Розвиток теорії й практики вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі на основі акмеологічного підходу : монографія / В. М. Вакуленко. – Луганськ : Альма-матер, 2007 – 496 с.

Джеджула О. М. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів : дис. … д-ра пед. Наук : 13.00.04 / Олена Михайлівна Джеджула ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 460 с.

Мычко Е. И. Практико-ориентированная технология как средство воздействия в процессе профессиональной подготовки / Е. И. Мычко // Проблемы педагогического образования. Сборник научных статей. – Вып. 8. – Москва : МПГУ, 2001. – С. 32–35.

Ярощук І. Д. Підготовка майбутніх економістів до професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. Наук : 13.00.04 / Ірина Дмитрівна Ярощук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 22 с.