РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ: ЦІННІСНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Святославович Плиска

Анотація

Представлено аксіологічний і культурологічний підходи до проблеми розвитку особистісної педагогічної культури вчителя. З’ясовано особливості педагогічної культури в контексті культурологічного підходу. Обґрунтовано необхідність застосування аксіологічного підходу до розвитку особистісної педагогічної культури вчителя як такого, що вможливлює інтерпретацію цінностей, які визначають особистісну позицію педагога в контексті його педагогічної культури. Визначено зв’язок особистісної педагогічної культури вчителя з соціально-педагогічними, груповими й особистісно-педагогічними цінностями. Представлено відображення основних типів цінностей в особистісній педагогічній культурі вчителя.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Плиска, Ю. С. (2017). РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ: ЦІННІСНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1581
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Святославович Плиска, Національний університет «Острозька академія»

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – Москва : Изд-во «Лабиринт», 1999. – 352 с.

Лурия А. Р. Лекции по общей психологии / А. Р. Лурия. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 320 с.

Леонтьев А. М. Деятельность. Сознание. Личность / А. М. Леонтьев. – Москва : Академия, 2005. – 352 с.

Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – Москва : Искусство, 1979. – С. 328–335.

Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры : Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – Москва : Политиздат, 1990. – 413 с.

Гура В. В. Культурологический поход как теоретико-методологическая основа гуманизации информационных технологий обучения : автореф. дисс. … канд пед. наук : 13.00.01 / В. В. Гура. – Ростов-на-Дону, 1994. – 16 с.

Погодина А. В. Культурологический подход в социально-психологических исследованиях образовательных учреждений / А. В. Погодина // Психологическая наука и образование. – 2010. – № 1. – C. 41–47.

Фортунатова Е. Ю. Культурологический подход к формированию умений восприятия художественных текстов при обучении русскому языку как иностранному : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Е. Ю. Фортунатова. – Санкт-Петербург, 2004. – 212 c.

Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш. А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 560 с.

Балл Г. О. Особистість як індивідуальний модус культури і як інтегративна якість особи / Г. О. Балл, В. О. Мєдінцев // Горизонти освіти. – 2011. – № 3. – С. 7–14.

Бех І. Д. Особистісно-орієнтований виховний процес – сходження до людяності / І. Д. Бех // Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні 1992-2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. – Харків : ОВС, 2002. – С. 69–83.

Зязюн І. А. Людина в контексті гуманітарної філософії / І. А. Зязюн // Професійна освіта : педагогіка і психологія. Українсько-польський журнал ; за ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. – Ченстохова – Київ : Видавництво Вищої Педагогічної школи у Ченстохові, 1999. – Вип. № 1 – С. 323–333.

Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – Київ : Знання, 1996. – 286 с.

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори [В 5 т.]. – Київ : Радянська школа, 1977. – Т. 2. – С. 149–418.

Woleński J. Wartości: między filozofią a doświadczeniem potocznym. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.humanizm.net.pl/wolenski2.htm

Вітвицька С. С. Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя / С. С. Вітвицька // Креативна педагогіка : науково-методичний журнал. – 2015. – Вип.10. – С. 63–67.

Ingarden, R. (1948). Notes on the theory of relativity of values. Philosophical overview, 1–3, 23–94.

Кирьякова А. В. Реализация ценностного подхода в педагогике школы : монография / под. ред. д. пед. н., проф. А. В. Кирьяковой. – Москва–Оренбург : Изд-во ОрГУ, 2000. – 240 с.

Рокич М. Природа человеческих ценностей / М. Рокич. – Москва ; Нью-Йорк, 1973. – 276 с.

Савостьянова М. В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки : автореф. дис. … доктора філософських наук : 09.00.09: філософія науки / М. В. Савостьянова. – Київ, 2009. – 32 с.

Blacburn S. Wartości. Oxfordzki słownik filozoficzny. Warszawa, 1998. – S. 424–425.

Колмогорова И. В. Культурологический подход к формированию педагогической культуры учителя / И. В. Колмогорова // Известия 14 Уральского государственного университета. – 2008. – № 60. – С. 163–167.

Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

Бондаревская Е. В. Основные положения первой концепции общепедагогической подготовки учителя в условиях многоуровневого образования в педагогическом вузе / Е. В. Бондаревская // Педагогическая наука юга России. – 1998. – Вып. 1. – С. 12–18.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти / І. А. Зязюн // Вісник Житомирського державного університету. – 2005. – Вип. 25. – С. 13–18.

Краевский В. В. Методология педагогики : пособие [для педагога-исследователя] / В. В. Краевский. – Чебоксары: ЧГУ, 2001. –165 с.

Крылова Н. Б. Культурология образования / Н. Б. Крылова. – Москва : Народное образование, 2000. – 272 с.

Ничкало Н. Г. Неперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://refdb.ru/look/3629508.html

Савченко О. П. Культурологічний підхід до підготовки майбутніх учителів / О. П. Савченко // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – 2012. – № 8. – С. 146–148.

Бех І. Д. Особистісно-орієнтована модель виховання як науковий конструкт / І. Д. Бех // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2002. – Вип. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/3/vupysk_21.pdf

Вишневський О. Система цінностей і стратегія виховання / О. Вишневський // Рідна школа. – 1997. – № 7–8. – С. 3–5.

Зязюн І. А. Проблема самовизначення вчителя у контексті педагогічної дії / І. А. Зязюн // Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Дубасенюк О. А., Ковальчук В. А. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 8–20.

Сухомлинська О. В. Цінності у вихованні дітей та молоді / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 105–111.

Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : учеб. пособие [для вузов] / Д. В. Чернилевский. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА, 2002. – 437 с.

Матяж С. В. Класифікація цінностей та ціннісних орієнтацій особистості / С. В. Матяж, А. О. Березянська // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія Соціологія. – 2013. – Т. 225. – Вип. 213. – С. 27–30.