КОНЦЕПТИ ОНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИШУ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Іванівна Ростовська

Анотація

Зазначено, що в сучасних умовах для того, щоб мати попит на ринку праці, будь-яка людина повинна постійно підвищувати свою професійну компетентність, а її потреби в нових професійних знаннях і вміннях в умовах швидкозмінного соціуму може задовольнити система неперервної освіти. Визначено, що управлінська культура є якістю особистості, яка поєднує професійні знання, комунікативні й організаторські здібності, ціннісно-емоційні якості, бажання постійно самовдосконалюватися. Розглянуто концепти щодо оновлення управлінської культури викладача вишу в системі неперервної освіти, а також принципи та акмеологічний, андрагогічний, діяльнісний, системний, особистісний і синергетичний підходи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ростовська, В. І. (2017). КОНЦЕПТИ ОНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИШУ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1583
Розділ
Статті
Біографія автора

Вікторія Іванівна Ростовська, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри наукових основ управління і психології

Посилання

Тамарская Н. В. Технологии формирования управленческой культуры педагога в процесс его непрерывной профессиональной подготовки / Н. В. Тамарская // Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 2. – Том ІІ. – С. 120–124.

Губа А. В. Теоретично-методичні засади формування управлінської культури вчителя – майбутнього менеджера освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Анатолій Васильович Губа. – Луганськ, 2010. – 512 с.

Ломов С. П. Формирование управленческой культуры педагога-предметника в системе повышения квалификации / С. П. Ломов // Народное образование. Електронне наукове фахове видання. – 2009. –Випуск № 3 (9).

Косигіна О. В. Післядипломна освіта в світлі андрагогічного підходу / О. В. Косигіна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – № 76. – С. 67–71.

Опольська А. В. Неперервна педагогічна освіта : дефініції дослідження / А. В. Опольська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2016. – № 137. – С. 43–46.

Змеев С. И. Становление андрагогики : развитие теории и технологии обучения взрослых : автореф. дисс. … доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. И. Змеев. – Москва, 2000. – 44 с.

Сігаєва Л. Неперервна освіта дорослих : соціальний аспект / Л. Сігаєва // Неперервна професійна освіта. – 2005. – № 1. – С. 40–45.

Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л. М. Митина. – Москва : МПСИ ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2002. – 400 с.

Основы андрагогики : учебное пособие [для студентов вузов] / И. А. Колесникова, А. Е. Марон, Е. П. Тонконогая ; под ред. И. А. Колесниковой. – Москва : Академия, 2003. – 240 с.

Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под. ред. В. А. Сластенина. – Москва : Академия, 2002. – 576 с.

Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816/

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Маркова А. К. Психология труда учителя / А. К. Маркова. – Москва : Педагогика, 1992. – 274 с.

Поташник М. М. Управление развитием школы / М. М. Поташник, В. С. Лазарев. – Москва : Новая школа, 1995. – 462 с.

Хвисюк О. Андрагогічна модель навчання дорослих у системі післядипломної освіти : матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі // Медична освіта – 2013. – № 2 – С. 81–84.

Якунин В. Я. Обучение как процесс управления : психологические аспекты / В. Я. Якунин. – Ленинград : ЛГУ, 1988. – 160 с.

Гриньова М. В. Саморегуляція навчальної діяльності школяра / М. В. Гриньова. – Харків : Фоліо, 1997. – 256 с.

Рябова З. В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / З. В. Рябова. – Київ, 2004. – 207 с.

Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління [тексти лекцій] / Г. В. Єльникова. – Київ : ЦІППО АПН України, 2003. – 133 с.