ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. КІЯНОВСЬКА

Анотація

У статті висвітлено особливості використання таких продуктивних методів навчання, як різнорівневого навчання, методу навчання у групах, навчання у співробітництві, евристичного методу, методу проблемного навчання на прикладі тем з вищої математики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КІЯНОВСЬКА, Н. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1594
Розділ
Статті
Біографія автора

Н. КІЯНОВСЬКА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

Власенко К. В. Навчання вищої математики майбутніх інженерів із застосуванням комп’ютерних математичних систем / К. В. Власенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. – № 2(4). – С. 286-295.

Горошко Ю. В. Вплив нової інформаційної технології на практичну значимість результатів навчання математики в старших класах середньої школи : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Горошко Ю. В. – К., 1993. – 103 с.

Клочко В. І. Деякі аспекти методики застосування нових інформаційних технологій під час вивчення теми «Диференціальні рівняння» у вищому технічному навчальному закладі / В. І. Клочко, З. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – № 1(8). – С. 92-98.

Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики / Раков Сергій Анатолійович ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 526 с.

Співаковський О. В. Теорія й практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / Співаковський О. В. – Херсон : Айлант, 2003. – 229 с.

Бухаркина М. Ю. Технология разноуровневого обучения / Бухаркина М. Ю. // Иностранные языки в школе. – 2003. – №3. – С. 11-12.

Колісник В. Ю. Різнорівневий підхід до навчання студентів вищих навчальних закладів / Колісник В. Ю. // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. – 2009. – № 164. – С. 103-106.

Сафонова Е. И. Рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий в учебном процессе / Сафонова Е. И. – М. : Российский государственный гуманитарный университет, 2011. – 71 с.

Пінчук Л. М. Навчання в співробітництві як ефективна педагогічна технологія у викладанні англійської мови як другої іноземної / Пінчук Л. М. // Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки, 2012. – № 1(17). – С. 66-70.