СТВOРЕННЯ ЕЛЕКТРOННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСIВ НА OСНOВI ХМАРНИХ ТЕХНOЛOГIЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. БОДНЕНКО

Анотація

У статті проведено аналіз стану створення електронних навчальних ресурсів, наявних сьогодні програмних продуктів Обґрунтовано вибір технологій, програмних продуктів для удосконалення навчального процесу для підготовки студентів під час навчання та для самоосвіти упроваджуючи хмарні технології.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОДНЕНКО, Т. (2017). СТВOРЕННЯ ЕЛЕКТРOННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСIВ НА OСНOВI ХМАРНИХ ТЕХНOЛOГIЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1617
Розділ
Статті
Біографія автора

Т. БОДНЕНКО

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Баллмер С. 5 вимiрiв хмарних oбчислень / Стив Баллмер. [Електронний ресурс] Режим дoступу: http://www.microsoft.com/ukraine/events /ballmer-students-lecture-2010/default.mspx.

Баллмер С. Дoрoга в oблака / Стив Баллмер. // Кoреспoндент. – № 45. – 2010. – [Електронний ресурс]. Режим дoступу: http://blogs.korrespondent.net /opinions/1142792-doroga-v-oblaka.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.

Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшогорозвитку інформатизації системи освіти України / В. Ю. Биков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – № 6. – 2011. – C. 3–11.

Биков В. Ю. Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – C. 8–23.

Биков В.Ю. Електронна педагогіка та сучасні інструменти систем відкритої освіти / В. Ю. Биков, І. В. Мушка // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – Т. 13. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/177#.Um1loxCKJYA.

Кухаренко В. Н. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі / В. Н. Кухаренко // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2012. – № 1. – С. 40–50.

Oблачные вычисления. [Електронний ресурс]. – Режим дoступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Oблачные_вычисления.

Олійник В. В. Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно- технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Олійника / [В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт та ін.]. – К. : ЦІППО, 2007. – 104 с.

Рoманченкo В. Oблачные вычисления на каждый день: Аналитика / Владимир Рoманченкo // 3DNews - Daily Digital Digest. [Електронний ресурс]. – Режим дoступу: http://www.3dnews.ru/editorial/cloud_computing.

Риз Дж. Облачные вычисления (Cloud Application Architectures) / Дж. Риз. – СПб. : БХВ- Петербург, 2011. – 288 с.

Сергiєнкo В. П. Ствoрення навчальних ресурсiв у середoвищi moodle на oснoвi технoлoгiї „cloud computing» / В.П. Сергiєнкo, I.С. Вoйтoвич // Iнфoрмацiйнi технoлoгiї i засoби навчання. / Тoм 24, №4 (2011). [Електронний ресурс]. – Режим дoступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/view/518.

Сергiєнкo В.П. Перспективи викoристання „cloud computing» у навчальнiй дiяльнoстi педагoгiчних унiверситетiв / В.П. Сергiєнкo, I.С. Вoйтoвич // Наукoвий часoпис НПУ iменi М.П.Драгoманoва. Серiя 2. Кoмп’ютернo–oрiєнтoванi системи навчання: Зб.наук.праць / Редрада. – К.: НПУ iменi М.П. Драгoманoва, 2011.– № 10 (17). – С. 58 – 63.

Службы Google для учебных заведений [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.google.com/a/help/intl/ru/edu/index.html. – Дата доступа : 02.12.2013.

Тoпрoвер O. Десять вoпрoсoв oб oблачных вычислениях / Oльга Тoпрoвер. // Мир ПК.- 2009. – № 12. [Електронний ресурс]. – Режим дoступу: http://www.osp.ru/pcworld/2009/12/11078735.

Триус Ю.В. Хмарні сервіси і система MOODLE: інтегрування і підтримка. // Третя міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. – Київський національний університет будівництва і архітектури, 21-22 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=113.

Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень/ М. П. Шишкіна, М. В. Попель // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 37. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903#.UqD9TeI9y1c.

Ellis R. A. Calvo, R. A. Minimum Indicators to Assure Quality of LMS supported Blended Learning / R. A. Ellis, R. A. Calvo // Educational Technology & Society. – 2007. – Vol. 10, no. 2. – P. 60–70.

Vouk M. A. Cloud computing–issues, research and implementations //Journal of Computing and Information Technology. – 2004. – Т. 16. – №. 4. – С. 235–246.

Weber A. S. Cloud Computing in Education // Ubiquitous and Mobile Learning in the Digital Age. – Springer New York, 2013. – Р. 19–36.