ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. ВЕЛИЧКО

Анотація

На основі аналізу професійної педагогічної діяльності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики визначено структуру готовності до використання вільного програмного забезпечення. Охарактеризовані компоненти структури готовності до використання вільного програмного забезпечення та шляхи  їх формування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВЕЛИЧКО, В. (2017). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1625
Розділ
Статті
Біографія автора

В. ВЕЛИЧКО

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Посилання

Сластенин В. А. Педагогика : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев ; Шиянов Е.Н. [под ред. В. А. Сластенина]. – М. : Академия, 2002. – 576 с.

Семиченко В.А. Психология деятельности / В.А.Семиченко. – К.: Изд-во Ешке А.Н., 2002. – 248 с.

Ребер А. Большой толковый психологический словарь. Том 1 (А-О): пер. с анг. М.: Вече, АСТ, 2000. – 364 с.

Енциклопедія освіти / Академія пед.. наук України; голю ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Зєня Л.Я. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до навчання іноземних мов учнів профільної школи: монографія / Людмила Яківна Зєня. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2011. – 436 с.

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Кн. 1. – 576 с.

Сластенин В.А. Психология и педагогика: учеб. Пособие [для студ. высш. Учеб. заведений] / В.А.Сластенин, В.П.Каширин. – [3-еизд., стереотип.]. – М.: Изд. Центр «Академия», 2004. – 489 с.

Семенець С. П. Педагогічна діяльність у розвивальній професійно-педагогічній освіті //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – №. 67. – С. 36-39.

Дусавицкий А. К. Педагогическая деятельность в развивающем образовании. Восхождение к личности : [учебн. пособие] / А. К. Дусавицкий, О. Н. Погребняк. – Харьков : Изд. Центр Харьковского национального ун-та им. В. Н. Каразина, 2006. – 200 с.

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики //Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – Т. 5. – №. 13.

Андрущенко В. П. Формувати „нового вчителя“ : авторський цикл „Вчитель, якого чекають“ / В. П. Андрущенко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2012. – N 37/38 (29 серпня - 5 вересня). – С. 8-9.

Моторіна В. Г. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”/ В. Г. Моторіна. – Х., 2005. – 45 с.