РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. САКАЛЮК
С. АЛЕКСАНДРОВА

Анотація

У статті представлено сучасне розуміння сутності феномена «інклюзивне освітнє середовище», розкрито його специфічні ознаки. Зазначено, що профілактику появи перешкод і барєрів у взаємодії дитини з довкіллям забезпечують середовищні ресурси. Запропоновано етапи проектування розвитку інклюзивного освітнього середовища.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САКАЛЮК, О., & АЛЕКСАНДРОВА, С. (2017). РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1627
Розділ
Статті
Біографії авторів

О. САКАЛЮК

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітніми закладами та державної служби Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

С. АЛЕКСАНДРОВА

магістрант Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Посилання

Гончар Г. Д. Шляхи створення інклюзивного освітнього середовища для дітей з розладами аутичного спектра [Електронний ресурс] / Г. Д. Гончар. – Режим доступу : ippobuk.cv.ua/images.

Зубарева Т. Г. Компетентностно-ориентированное повышение квалификации специалистов по созданию инклюзивной образовательной среды : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Т. Г. Зубарева. – Курск, 2009. – 23 с.

Кузава І. Б. Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофічного розвитку [Електронний ресурс] / І. Б. Кузава. – Режим доступу : file:///C:/Users/comp/Downloads/znppo_2012_11_60%20(3).pdf.

Єжова Т. Є. Толерантне освітнє середовище інклюзивного навчального закладу як умова соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова. – Режим доступу : http://koris.com.ua/other/3054/index.html?page=4.

Задіранова Г. В. Розвиток дитини з обмеженнями життєдіяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Г. В. Задіранова. – Режим доступу : http://koris.com.ua/other/3054/index.html?page=63.

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apn/2012_9/kalinich.PDF.

Малофеев Н. Н. Дети с отклонениями в развитии в общеобразовательной школе : общие и специальные требования к результатам обучения / Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская, О. И. Кукушкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2010. – № 5. – С. 6–11.

Шматко Н. Д. Совместное воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся дошкольников / Н. Д. Шматко // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2010. – № 5. – С. 12–19.

Гайдукевич С. Е. Средовой подход в инклюзивном образовании / С. Е. Гайдукевич // Инклюзивное образование : состояние, проблемы, перспективы : материалы регионального семинара. – Минск : Четыре четверти, 2007. – С. 34–46.

Управління педагогічними інноваціями в інклюзивній освіті / А. М. Ананьєв, С. В. Воронова, М. В. Малік, О. О. Сакалюк, М. М. Тодорова, М. М. Торган, Н. М. Черненко та ін. ; за заг. наук. ред. С. К. Хаджирадєвої. – К. : Освіта України, 2014. – 244 с.