ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СЕЛЕКЦІОНЕРІВ-ГЕНЕТИКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. АНТІПОВА
Н. РІДЕЙ
І. АНТІПОВ

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз навчальних планів і програм, в результаті якого було визначено специфіку варіативної частини вибору ВНЗ та університетів-партнерів (баз педагогічного експерименту), встановлено специфіку бакалаврської підготовки за класифікаційними ознаками майбутньої спеціальності магістратури; розроблено та впроваджено проблемні інтегровані лекції у зміст підготовки бакалаврів і магістрів для уніфікації науково-методичного забезпечення; виокремлено типи проблемних інтегрованих лекцій у циклах підготовки бакалаврів і магістрів; сформовано обґрунтований набір фахових компетентностей при забезпеченні теоретичного навчання спеціальних дисциплін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АНТІПОВА, Н., РІДЕЙ, Н., & АНТІПОВ, І. (2017). ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СЕЛЕКЦІОНЕРІВ-ГЕНЕТИКІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1631
Розділ
Статті
Біографії авторів

Н. АНТІПОВА

аспірантка кафедри педагогіки Національного університет біоресурсів і природокористування України

Н. РІДЕЙ

доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

 

І. АНТІПОВ

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Національного університету біоресурсів і природокористування України

Посилання

1.Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/apk?tid_hierachy=1200

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

Рідей Н. М. Ступенева підгoтoвка майбутніх екoлoгів : теoрія і практика : Мoнoграфія / за заг. ред. академіка Д. O. Мельничука. – Херсoн. : Видавництвo Oлді-плюс, 2-ге вид. перерoблене і дoпoвнене, 2011. – 650 с.

Концепція та науково-методичні рекомендації з формування професійно-практичної компетентності фахівців з управління природокористуванням в агросфері : навч.-метод. забезп. для наук. і наук.-пед. працівників вищ. аграр. навч. закладів / [Н.М. Рідей, В. М. Ісаєнко, Г.О. Білявський та ін.]. – К.: НУБіП України, 2014. – 459 с.

Антіпова Н. Формування фахової компетентності у бакалаврів селекціонерів-генетиків / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – Рівне: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015. – №3. – С. 78-83.

Антіпова Н. Формування фахових компетентностей з селекції і генетики агрокультур у майбутніх агрономів-дослідників / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – Рівне: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2016. – №2, – С. 76-82.

Антіпова Н.П. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків у ході практичної підготовки / Н.П. Антіпова, Н.М. Рідей, І.О. Антіпов // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2016. - № 3/5 (20). – С. 8-13.

Антіпова Н.П. Методика організації проблемних інтегрованих лекцій для формування фахової компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків / Н.П. Антіпова, Н.М. Рідей, І.О. Антіпов // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2016. - № 10 (6). – С.35-41.

Науково-методичні рекомендації щодо формування фахової компетентності з селекції і генетики сільськогосподарських культур у студентів-агрономів: науково-методичні рекомендації для наукових і науково-педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів для підготовки майбутніх селекціонерів-генетиків / [Н.П. Антіпова, Н.М. Рідей, В. Л. Жемойда, І.О. Антіпов]. – К.: НУБіП України, 2015. – 150 с.