ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. СТАСЕВИЧ

Анотація

У статті розглядається одне з важливих питань сучасної професійної освіти – професійне становлення майбутнього фахівця. Досліджено та проаналізовано думки науковців щодо поняття професійного становлення. На основі аналізу наукових джерел запропоновано своє бачення щодо професійного становлення та підготовки фахівців з авіаційної безпеки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СТАСЕВИЧ, К. (2017). ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1633
Розділ
Статті
Біографія автора

К. СТАСЕВИЧ

аспірант Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету

Посилання

Кодола В. Г. Система средств подготовки летного состава ХХІ века / В. Г. Кодола // Вестник МНАПЧАК. – 2009. – № 2. – С. 59–65.

Кобельков Н. О. Военно-профессиональная подготовка летного состава ВВС: современные аспекты как объекта науки / Н. О. Кобельков // Вестник МНАПЧАК. – 2008. – № 2. – С. 72–76.

Козирєв М. П. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу / М. П. Козирєв, Ю. Р. Козловська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Вип. 1. – Львів, 2013. – С. 305–313.

Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебн. пособие. – 3–е изд., перераб. И доп. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. – 336 с.

Волянюк Н.Ю. Психологічні засади професійного становлення тренера-викладача: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Інстит психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2006. – 34 с.

Алексєєва Т. В. Професійне становлення особистості в системі вузівської підготовки: теоретико-методологічний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / Т. В. Алексєєва // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – Вип. 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_4_18.pdf

Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Монографія. – К. : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 200 с.

Карпова А.В. Психология труда: Учеб. для вузов / Под ред.– М. Владос-пересс, 2005. – 352 с.

Толочек В. А. Современная психология труда: Учебн. пособие. – СПб.:Питер, 2005. – 479 с.

Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. Практико-ориентированная монография. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 252 с.

Деркач А. А., Селезнева Е. В. Акмеология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. – М.: МПСИ, Воронеж: НПО МОДЭК, 2007. – 248 с.

Галушаниця Н.В. Дефінітивний аналіз з проблеми фомування іншомовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх бакалаврів з авіоніки [Електронний ресурс] Режим доступу : http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/10495/1/Глушаниця2012.pdf

Пономаренко В. А. Психологические проблемы авиации и космонавтики в ХХІ веке / В. А. Пономаренко // Вестник МНАПЧАК. – 2002. – № 2. – С. 6–10.