РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ФЕНОМЕН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. ТЕРЕНТЬЄВА

Анотація

На основі проведеного аналізу окреслено університетську освіту як історико-культурний феномен, який має свою давню історію, традиції, трансформативно-оновлюючий потенціал для усіх сфер суспільства. Здійснена загальна характеристику розвитку університетської освіти України у період другої половини ХХ – першої половини ХХІ століття дала змогу виокремити такі періоди її розвитку: період радянської доби та період незалежної України, які включають по два етапи: поєднання освіти і науки (50-і – 70-і рр. ХХ ст.); модернізації в епоху нестабільності (80-і рр. ХХ ст.);– інтегрування освіти, науки і виробництва (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст. / 2003 р.); реформаційні процеси в умовах євроінтеграції (2004 – 2014 рр.)) та виокремити тенденції розвитку, притаманні кожному періоду.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТЕРЕНТЬЄВА, Н. (2017). РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ФЕНОМЕН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1638
Розділ
Статті
Біографія автора

Н. ТЕРЕНТЬЄВА

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, професор кафедри музики Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка»

Посилання

Терентьєва Н.О. Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половин ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н. О. Терентьєва ; Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля. – Київ, 2016. – 40 с.

Терентьєва Н. О. Вища (університетська) освіта: становлення і розвиток / Н. О. Терентьєва. – Черкаси, 2005. – 191 с.

Гумбольдт В. Про академію. – В кн. : Ідея Університету : Антологія / Упоряд. М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с. – С. 23–34.

Ньюмен Дж. Г. Идея Университета / Дж. Г. Ньюмен ; пер. с англ. С. Б. Бенедиктова ; под общ. ред. М. А. Гусаковского. – Минск : БГУ, 2006. – 208 с.

Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета (Фрагменты) / Х. Ортега-и-Гассет // Alma Mater. – 2003. – № 7. – C. 44–49.

Ясперс К. Идея университета / К. Ясперс ; пер. с нем. Т. В. Тягуновой ; ред. перевода О. Н. Шпарага ; под общ. ред. М. А. Гусаковского. – Минск : БГУ, 2006. – 159 с.

Тимирязев К.А. Наука и демократия. Сб. статей. 1904 – 1919 гг. / К. А. Тимирязев. – М. : Изд-во социально-экон. лит-ры, 1963. – 498 с.

Вернадский В. И. Начало и вечность жизни / В. И. Вернадский. – М. : Сов. Россия, 1989. – 704 с.

Терентьєва Н.О. Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половин ХХ – початок ХХІ століття) : дис... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Наталія Олександрівна Терентьєва. – К., 2016. – 567 с.

Делия В. П. Инновационное мышление в ХХІ веке / В. П. Делия. – Балашиха : изд-во «Де-По», 2011. – 232 с.