ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. ТКАЧ

Анотація

У статті проаналізовано питання окремих психологічних основ фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів. Висвітлено основі характеристики студентського віку, зазначено, що у процесі фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів, важливо підтримувати максимальну увагу студентів, їх здатність критично сприймати та опрацьовувати інформацію (навчальний матеріал), неприпустимим є неврахування фактору когнітивного дисонансу, а окрему увагу треба приділити мотивації студентів, оскільки примус не може дати позитивний результат.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧ, Ю. (2017). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1645
Розділ
Статті
Біографія автора

Ю. ТКАЧ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения. – М.: Знание, 1987. – 78 с.

Бенедиктов Б.А. Психология обучения и воспитания в высшей школе // Б.А. Бенедиктов, С.Б. Бенедиктов. – Минск: Выш.шк., 1983. – 224 с.

Євсєєва О.Г. Проектування і організація навчання математики студентів вищих технічних навчальних закладів на засадах діяльнісного підходу : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2013. – 597 с.

Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2002. - 384 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб : «Питер», 2000. – 512 с.

Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции / А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1971. – 279 с.

Мудрик А. В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих : книга для учащихся / А. В. Мудрик. – М. : Просвещение, 1990. – 191 с.

Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учебник для студ. пед. вузов : в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М., Аспект-Пресс. 1995, 154 с.

Соболева О.Л. Какие у вас мотивы? // Психологическая газета. – 2000. – № 1 (64). – С. 12 – 15.

Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник / В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2004. – 640 с.