РОЗРОБКА ТА МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. ЛЯШЕНКО
В. ДІДУК
А. РОМАНОВА
В. ГРИЦЕНКО

Анотація

У роботі розглянуто принципи побудови та методику застосування програмно-апаратного автоматизованого комплексу для інтенсифікації проведення навчальних експериментів з курсу фізики. Розроблений автоматизований комплекс побудовано з застосуванням міні-комп’ютера Raspberry Pi3, для якого розроблено відповідне програмне забезпечення Показано, що запропонована структура програмно-апаратного автоматизованого комплексу дозволяє підвищити ефективність як індивідуальної роботи студентів, так роботи викладача під час проведення лабораторних практикумів. Методика застосування розробленого автоматизованого програмно-апаратного комплексу розглянута на прикладі базової лабораторної роботи по вивченню моделі математичного маятника.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЯШЕНКО, Ю., ДІДУК, В., РОМАНОВА, А., & ГРИЦЕНКО, В. (2017). РОЗРОБКА ТА МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1649
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ю. ЛЯШЕНКО

доктор фізико-математичних наук, доцент,

директор ННІ фізики, математики та КІС Черкаського національного університету

ім. Богдана Хмельницького

В. ДІДУК

кандидат технічних наук, доцент кафедри АКІТ

ННІ ФМ та КІС Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

 

А. РОМАНОВА

аспірант Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

В. ГРИЦЕНКО

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри АКІТ ННІ ФМ та КІС Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

Посилання

Жук Ю.О. Організація суб’єктно орієнтованого навчального середовища у дидактичному просторі «віртуальна лабораторія» / Ю.О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2010. – № 3 (17).

Семеніхіна О.В. Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності / О.В. Семеніхіна, В.Г. Шамоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во Сум. ДПУ імені А.С. Макаренка, 2011. - №1(11). - С. 341-346.

Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: Монографія / За ред. С. У. Гончаренко. – К.: Вища школа, 1998. – 229 с.

Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования/ И. В. Роберт. –М. : Школа-Пресс, 1994. –205 с.

Кудін А. П. Програмне забезпечення реальних фізичних лабораторних практикумів / А. П. Кудін, А. О. Юрченко // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна/ – 2015. – №21. – С. 248 – 251

Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabView 7 / Под ред. Бутырина П. А. – М.: ДМК Пресс, 2005. 264с.

Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища з вищої математики у підготовці інженерів-електромеханіків : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.10 –інформаційно-комунікаційні технології в освіті /Кислова Марія Алімівна; ДВНЗ «Криворізький національний університет». –Кривий Ріг, 2014. –273

VituLab.Виртуальная образовательная лаборатория [Електронний ресурс] / Виртуальная лаборатория ВиртуЛаб. –2016. –Режим доступу :http://www.virtulab.net/

Лапчик М. П. Информатика и информационные технологии в системе общего и педагогического образования: монография/ М. П. Лапчик. –Омск : Изд-во ОмГПУ, 1999.–294 с.

Лепкий М.І. Психолого-педагогічне використання комп’ютерних тренажерів, як інформаційних технологій навчання / М.І.Лепкий, В.О.Сацик // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : міжвуз. зб. – Луцьк, 2011. – Вип. No 5. –С. 155-160.