ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Василь РОТАР

Анотація

Автором з’ясовано сутність поняття «особистісно-професійні якості фахівця пожежної безпеки»; проаналізовано сутність та особливості організації позааудиторної самостійної роботи, з’ясовано її роль у процесі формування особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців пожежної безпеки; виокремлено основні складові позааудиторної самостійної роботи (особливості професійної діяльності фахівців пожежної безпеки; мета, завдання, закономірності, принципи процесу формування особистісно-професійних якостей фахівців пожежної безпеки; технологія формування особистісних конструктів; науковометодичне та матеріально-технічне забезпечення процесу професійної підготовки фахівців; пролонгований контроль і оцінка рівнів та показників готовності до професійної діяльності). 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РОТАР, В. (2018). ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1650
Розділ
Статті
Біографія автора

Василь РОТАР, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Cherkasy Institute of Fire Safety named after heroes of Chernobyl

Посилання

Алєксєєнко Т.А. Управління якістю підготовки фахівців в університеті в контексті болонської декларації // Педагогічний процес : теорія і практика / Т.А. Алєксєєнко. – 2004. – Вип. 1. – С. 12.

Архипова С.П. Формування професійно значущих якостей майбутніх соціальних педагогів / С.П.Архипова, Л.І. Смеречак // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. – Вип. 239. Т. 251. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 95 – 100.

Грекова Н. П. Активизация самостоятельной учебной работы студентов в процессе внеаудиторных занятий : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / Н. П. Грекова ; научн. руков. Д. И. Водзинский ; Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького. – Минск, 1985. – 175 c.

Кочина Л. А. Самостійна позааудиторна робота студентів: проблеми, шляхи реалізації, результати / Л. А. Кочина // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2014. – № 1 (15). – Ч. 2 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_pps_2014_1(2)__26.

Купчак М.Я. Методика викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України / М.Я. Купчак, О.В. Повстин, З.Г. Гонтар / Вісник ЛДУ БЖД. – 2016. – №13. – С. 196 – 205.

Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як світова тенденція / Н.Г. Ничкало // Професійна освіта в зарубіжних країнах : порівняльний аналіз : монографія / за ред. Н.Г. Ничкало, В.А. Кудіна. – Київ, 2002. – С. 40 – 52.

Пасинчук К. Сутність поняття «фахова компетентність» майбутнього працівника служби цивільного захисту [Електронний ресурс] / К. Пасинчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2013. – Ч. 2. – С. 314 – 324.

Педагогика : Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. – Минск: Соврем. слово, 2005. – 720 с.

Пустовалова Е. И. Формирование профессионально значимых качеств будущих специалистов в области пожарной безопасности в процессе самостоятельной подготовки [Электронный ресурс] / Б. Н. Гузанов, Е. И. Пустовалова // Технологии техносферной безопасности. – 2014. – Вып. 1 (53). – С. 12. : Режим доступа: http://ipb.mos.ru/ttb.