МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ, ЇХНІЙ ЗВ’ЯЗОК З ОСВІТНЬО-ВИХОВНИМИ ПРОБЛЕМАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Сабат

Анотація


На основі аналізу наукової літератури охарактеризовано сучасні міграційні процеси в Україні та світі. Розкрито сутність явищ міграції, імміграції, їхні типи. Охарактеризовано чотири етапи явища міграції. Виокремлено позитивні та негативні наслідки міграційних процесів в Україні як на рівні держави, так і на рівні конкретної особистості: психологічні проблеми, втрата сім’єю своїх виховних функцій, виникнення явища соціального сирітства, посилення дисфункцій у родині, формування у молоді стійкої орієнтації на виїзд із держави тощо. Доведено, що психологічні та соціальні проблеми мігрантів потребують залучення до їх вирішення широкого кола спеціалістів, у т.ч. педагогічної сфери. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сабат, Н. (2018). МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ, ЇХНІЙ ЗВ’ЯЗОК З ОСВІТНЬО-ВИХОВНИМИ ПРОБЛЕМАМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1651
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Сабат, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

аспірант кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Посилання

Новий тлумачний словник української мови У 3-х т. : 42 000 слів. Т. 1. А – К. – 928 с.; Т. 2. К – П. – 928 с.; Т. 3. П – Я. – 864 с. / уклад. : В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – 2-ге вид. випр. – Київ: Аконіт, 2004.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика: енциклопедія / за ред. Ю. Римаренка; НАНУ, Ін-т держави і права. – Київ: «Довіра», 1998. – 912 с.

Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник / кер. В. П. Андрущенко. Книга 4. – Київ: ДЦССМ, 2002. – 536 с.

Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник / рецензенти: І. Голубовська, О. Леута. – Київ: БЛАНК-ПРЕС, 2015. – 100 с.

Кукурудза І. І. Україна у світових процесах трудової міграції: монографія / І. І. Кукурудза, Т. І. Ромащенко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 252 с.

Куксина А. А. Международная миграция рабочей силы / А. А. Куксина, Е. С. Шилец, Н. Ф. Кисель. – Донецк : ДонГУ, 1998. – 92 с.

Зовнішня трудова міграція населення України / за заг. ред. та упорядкув. : Український центр соціальних реформ; Державний комітет статистики України. – Київ: Інформативно-аналітичне агентство, 2009. – 120 с.

Яворський М. Міграція та політика національної безпеки в Україні: тенденції розвитку / М. Яворський // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2013. – Вип. 25. – С. 96–100.

Прибиткова І. Трудові мігранти у соціальній ієрархії українського суспільства: статусні позиції, цінності, життєві стратегії, стиль і спосіб життя / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис. – 2002. – № 4. – С. 156–167.

Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства: зб. наук. статей і виступів за матер. круглих столів / Міжнар. ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою Нац. ун-ту «Львівська політехніка»; уклад. І. М. Ключковська, Н. О. Гумницька. – Львів : МІОК Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 250 с.

Ключковська І. Транснаціональна сім’я у світовому та українському контекстах / І. Ключковська // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової міграції: проблеми і шляхи їх розв’язання: зб. доповідей Міжнар. наук.-практ конф., 22 березня 2012 р. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 30–47.

Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціальноекономічних загроз: аналітична записка [Електронний ресурс] / О. Малиновська // Національний інститут стратегічних досліджень. № 17. Серія «Соціальна політика». – 23 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1888/

Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, та їхнього впливу на розвиток в Україні / Міжнародна організація з міграції; Представництво в Україні. – Київ, 2016. – 116 с.

Наслідки міжнародної міграції населення України та політико-управлінські дії щодо їх врегулювання: аналітична записка [Електронний ресурс] / О. Малиновська // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/562/

Бойко С. М. Детермінанти виникнення адаптаційних труднощів у суб’єктів трудової міграції: ґендерний аспект / С. М. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 447-448. – Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2009. – С. 51-56.