ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ХХІ СТОЛІТТЯ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Терентьєва

Анотація

З’ясовано, що для ХХІ століття характерними є зміни університетської освіти в контексті Другої академічної революції та академічного капіталізму, зумовлені інтернаціоналізацією, регіоналізацією та глобалізацією. Наголошено, що вітчизняна вища школа покликана розв’язати завдання підвищення якості викладання, організації освітнього процесу на науковій основі, оновлення змісту вищої освіти, впровадження ефективних освітніх технологій, організації неперервної науково-виробничої діяльності, створення навчально-наукових комплексів, входження України у трансконтинентальну систему інформації тощо. Характерними тенденціями розвитку вітчизяної університетської освіти ХХІ століття визначено зниження якості освітніх послуг внаслідок вимушеного пошуку додаткових джерел прибутку; низхідну мобільність; меритократії у вищіи освіті; старіння професійного кваліфікованого викладацького складу; розширення підготовки елітарних груп фахівців широкого профілю тощо.

Тенденції розвитку вищої освіти в контексті змін Другої академічної революції виокремлено на рівні глобальних тенденцій і проблем світового рівня та тенденцій і проблем розвитку вищої, зокрема університетської, освіти. Проективними тенденціями визначено трансграничність, політизацію, інституціоналізацію, зростання показників участі, передбачення потреб суспільства, еволюціонування викладання й навчання, комерціалізацію і конкуренцію, ноосферизацію університетської освіти, зростання соціальної відповідальності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Терентьєва, Н. (2018). ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ХХІ СТОЛІТТЯ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1676
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Терентьєва, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

д.п.н., доцент, професор кафедри педагогіки, психології та методики викладання фізичного виховання; професор кафедри мистецьких дисциплін

Посилання

Маибуров И. Высшая школа и промышленность: аспекты взаимоотношении / И. Маибуров // Alma Mater. – 2003. – № 9. – С. 3–9.

Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В. И. Баиденко. – М. : Исследовательскии центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 352 с.

Сучаснии стан громадянської освіти в Україні. Аналітичнии звіт. / І. В. Іванюк, О. В. Овчарук, А. Б.Терещенко [Електроннии ресурс] / Громадська організація «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики». – Режим доступу : http://edudevelop.org.ua/ publications/5-suchasnij-stan-gromadyanskoji-osviti-v-ukrajini.html

Тенденции в глобальном высшем образовании: мониторинг академическои революции [Електроннии ресурс] / Доклад, подготовленныи для Всемирнои конференции ЮНЕСКО по высшему образованию 2009 года. Перевод Е. Н. Карачаровои // – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0018/ 001831/183168e/pdf.

Тенденции обновления систем и образовательных стандартов высшего образования государствучастников СНГ в контексте Болонского процесса: итоговыи аналит. доклад / В. И. Баиденко [и др.] ; науч. ред. В. И. Баиденко ; Федеральное агентство по образованию. Управление международного образования и сотрудничества, Исследовательскии центр проблем качества подготовки специалистов Московского гос. ин-та стали и сплавов (технологического ун-та). Кафедра системных исследовании образования. – М. : Исследовательскии центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 158 с.

Терентьєва Н. О. Основні тенденції розвитку університетської освіти кінця першого десятиліття ХХІ століття: європейський вимір / Н. О. Терентьєва // Педагогіка і психологія. Науково-теоретичний та інформаційний вісник НАПН України / ред. кол. В.Г. Кремень (гол.ред.) та ін. – 2012. – 3 (76). – С. 22–27.

Терентьєва Н. О. Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції Другої академічної революції: монографія / Н. О. Терентьєва. – Черкаси : ФОП Чабаненко, 2017. – 2017. – 408 с.

Терентьєва Н. Тенденції розвитку університетської освіти: Друга академічна революція / Н. Терентьєва // В кн. : Вища освіта: досвід і перспективи : монограф. / редкол. : Н. М. Чернуха, О. В. Малихін, Н. О. Терентьєва, Т. О. Саврасова-В’юн, М. В. Козир. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 336 с. – С. 41–61.

Терентьєва Н. О. Тенденції розвитку університетської освіти України: теоретичні основи визначення нових векторів / Н. О. Терентьєва // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2016. – Випуск 2(4). – С. 69–76.

Terentieva N. Vectorial directions of the teaching activity in the period of Second Academical Revolution / N. Terentieva // Edukacja – Technika – Informatyka (Education – Technology – Computer Science). Kwartalnik Naukowy (Quorterly Journal) 1/15/2016. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – P. 62–67.