МЕТОД ПРОЕКТІВ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Надія Щербакова

Анотація

 Обґрунтовано зміст, форми і методи підготовки майбутнього вчителя в системі навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів. Розкрито характер змін, що відбуваються в освіті в Україні у зв’язку з її інтеграцією у європейський і світовий освітянський простір. Схарактеризовано спрямованість вищої освіти на підготовку вчителя як розвинуту самостійну, самодостатню особистість, яка б керувалась у власній професійній діяльності новітніми ідеями, переконаннями і була здатна не тільки опановувати готові знання, але й прагнула б до самостійного пошуку і засвоєння нових. 

Досягнення цієї мети можливе завдяки впровадженню методу проектів у процес професійної підготовки вчителя у вищому навчальному закладі. Важливим у цьому контексті є опанування студентами шляхів організації проектної діяльності під час вивчення ними курсу «Теорія та методика виховання» з метою забезпечення професійної готовності до розв’язання проблеми виховання учнів.

Виявлено, що використання навчально-дослідних проектів дозволяє формувати у майбутніх учителів такі професійні компетенції: здатність до виховання моральних цінностей і якостей особистості, готовність до засвоєння знань про історію виникнення, сутність і тенденції розвитку етикету, особливості формування у школярів навичок культури поведінки в різних життєвих ситуаціях.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Щербакова, Н. (2018). МЕТОД ПРОЕКТІВ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1677
Розділ
Статті
Біографія автора

Надія Щербакова, Бердянський державний педагогічний університет

к. п. н. доцент кафедри педагогіки

Посилання

Кармушка В. Освітньо-інформаційна складова програмно-проектної діяльності / В. Карамушка // Післядипломна освіта в Україні. − 2006. − №

− С. 3 – 6. 2. Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти : [монографія] / Л. В. Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 343 с.

Татаринцева Н. Е. Проектный метод в преподавании педагогических дисциплін [Електронний ресурс] / Н. Е. Татаринцева. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Tatarinceva.pdf

Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение : учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / Н. В. Матяш. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 160.

Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 839 с.

Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование. Социально-философское исследование / С. И. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000. – 250 c.

Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе / И. С. Якиманская. – М. : Сентябрь, 2000. – 176 с.

Коберник О. Проектна технологія: можливості застосування в освіті. [Електронний ресурс] / О. Коберник. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2395/1/Kobernik %20O_%20proektna%20texnologia.pdf

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [О.М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]; за ред. О. М. Пєхоти. ‒ К. : Вид-во А.С.К., 2003. ‒ 255 с.

Таран З. Трансформація ролі педагога в управлінні творчими та практико-орієнтованими проектами / З. Таран // Відкритий урок. – 2004. – № 5-6. – С.18 – 20.

Єрмаков І.Г. Компетентісний потенціал проектної діяльності [Електронний ресурс] / І. Г.Єрмаков. – Режим доступу : http://www.library.edu.ua.net/. – Назва з титул. Екрану

Щербакова Н. М. Основи етикету та методика навчання школярів етикетним нормам: навчальнометодичний комплекс / Н. Щербакова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 182 с.