РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Анатоліївна БІДА

Анотація

У статті розглянута  проблема розвитку здібностей дитини у дошкільному віці в працях українських учених. Зосереджена увага на актуальності та ступені розробленості досліджуваної проблеми.

Приділяється увага впливу одержаної в дитинстві освіти на досягнення в майбутньому значних успіхів у різних галузях науки і мистецтва. Аналіз праць науковців дозволив узагальнити трактування категорій: «задатки», «здібності», «обдарованість». Наголошується, що вроджені задатки дитини можуть бути реалізовані лише в активній життєдіяльності індивіда, у сприятливому середовищі, під впливом правильного виховання і навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БІДА, О. А. (2017). РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1801
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Анатоліївна БІДА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти

Посилання

Национальна доктрина розвитку освіти (Україна у ХХІ ст.): Затв. Указом Президента України 17 квітня 2002р. - №347 // Освіта. – 2002. - №26. – С. 2-4.

Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / [під кер. О.В. Проскури та ін.]. – 2 вид., доп. – Київ : Богдана, 2003. – 328 с.

Cуржанська В.А. Творчі завдання як засіб формулювання пізнавальної активності старших дошкільників: автореф. … дис. канд. пед. наук / В.А. Cуржанська. – Київ, 2004. – 18 с.

Рогальська І.П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві: автореф. … дис. д-ра пед. наук / І.П. Рогальська. – Луганськ, 2009. – 42 с.

Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир : Рута, 2006. – 320 с.

Лейтес Н.С. Ранние проявления одаренности / Н.С. Лейтес // Вопроси психологии. – 1988. – №4. – С. 98–107.

Волощук І.С. Педагогічні основи розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи: дис. … д-ра пед. наук / І.С. Волощук. – Київ, 1998. – 551 с.

Волощук І.С. Проблеми якісної вищої освіти / І.С. Волощук, М.Б. Євтух // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. – 2009. – №3. – (дод.1). Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»: збірник. – Київ: Гнозис, 2009. – С. 24–26.

Брушлинский А.В. О природных предпосылках психического развития человека / А.В. Брушлинский. – М. : Знание, 1977. – 64 с.

Ермолаева-Томина Л.Б. Проблема развития творческих способностей детей / Л.Б. Ермолаева-Томина // Вопросы психологии. – 1975. – № 5. – С. 166–175.

Кульчицкая Е.И. Одаренность как психологическая проблема / Е.И. Кульчицкая // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №7. – С. 28–30.

Біда А.П. Види обдарованості та їх ознаки в працях вітчизняних і зарубіжних учених / А.П. Біда // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: збірник наукових праць. – 2012. –№7–8. – Одеса, 2012. – С. 53–60.

Біда А.П. Динаміка розвитку освіти обдарованих у центрі наукових досліджень США / А.П. Біда // Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал. – 2012. – №2(4). – Київ–Хмельницький, 2012. – С. 59–66.

Кучай Т.П. Осуществление экологического воспитания учеников - главная мировая проблема / Т.П. Кучай // Вектор науки Тольятинского Государственного университета.– 2010. – №2 (2). – С. 81–84.

Николаева Е.И. Психология детского творчества / Е.И. Николаева. – СПб. : Речь, 2006. – 220 с.

Біла І.М. Аналіз передумов становлення творчих здібностей у дошкільному віці (на прикладі О. Блока) / І.М. Біла // Обдарована дитина. – 2008. – №6. – С. 59–63.

Мелхорн Г. Гениями не рождаются. Общество и способности человека : кн. для учителя / Г. Мелхорн, Х. Мелхорн. – М. : Просвещение, 1989. – 160 с.