КОМПЕТЕНТНІСТЬ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ЯК ОБОВЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОВІЗОРА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло Анатолійович ОМЕЛЬЧУК

Анотація

У статті схарактеризовано поняття компетентності з надання першої долікарської допомоги як обов’язкового компоненту професійної компетентності провізора. Визначено поняття компетентності з надання першої долікарської допомоги та вказано на роль мотиваційно-аксіологічного і соціально-особистісного компонентів професійної компетентності провізора як для основи формування означеної компетентності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ОМЕЛЬЧУК, М. А. (2017). КОМПЕТЕНТНІСТЬ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ЯК ОБОВЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОВІЗОРА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1814
Розділ
Статті
Біографія автора

Михайло Анатолійович ОМЕЛЬЧУК, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії

Посилання

Колісник-Гуменюк Ю.І. Формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах: монографія / Ю.І. Колісник-Гуменюк. – Львів : Край, 2013. – 296 с.

Москаленко В. Ф. Формування професійної компетентності майбутнього фармацевта в умовах кредитно-модульної системи освіти / В. Ф. Москаленко, І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська // Медична освіта. – 2011. – №2. – С. 85–87.

Bollinger H. Auf dem Weg von der Profession zum Beruf. Zur Deprofessionalisierung des ÄrzteStandes / H. Bollinger, J. Hohl // Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis. – 1981. – № 32(4). – 12 s.

Енциклопедія освіти / [гол. ред. В. Г. Кремень]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036 с.

Курлянд З.Н. Теорія і методика професійної освіти: навчальний посібник / З.Н. Курлянд, І.О. Бартєнєва, І.М. Богданова, О.А. Галіцан, Р.С. Гурін [та ін]. – Київ : Знання, 2012. – 390 с.

Сисоєва С.О. Педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю / С.О. Сисоєва // Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті :збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2011. – С. 3–11.

Баловсяк Н. Інформаційна компетентність в системі ключових компетенцій особистості / Н. Баловсяк // Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально–виховних закладах. – Харків, 2004. – С. 6–15.

Столярук Х.С. Критерії формування набору компетенцій фахівця у сфері управління персоналом / Х. С. Столярук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – 2012. – № 1(3). – С. 153–159.

Климов Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. – М. : Институт практической психологии, Воронеж : МОДЭК, 1996. – 400 с.

Освітній менеджмент : навчальний. посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – Київ : Шкільний світ, 2003. – 400 с.

Первутинский В.Г. Современные подходы к развитию профессиональной компетентности студентов: монография / В.Г. Первутинский. – СПб., 2002.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ : К.І.С., 2004. –112 с.

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид. : навч. посіб / В.П. Кутішенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с.

Дьяченко М.И. Психологческие проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. Минск : Изд-во Бел. ун-та, 1976. – 175 с.

Дурай-Новакова М. Основы и закономерности процесса формирования профессиональной готовности к педагогической деятельности: автореф. дис. … д-ра пед. наук / М. Дурай-Новакова. – М., 1983. – 41 с.

Акимов С.С. Готовность бакалавров технологического образования к научно-исследовательской деятельности / С.С. Акимов // Информационные технологии в образовании : VIII открытая научно-практическая конференция студентов и аспирантов. – М. : Изд-во СПбГУИТМО, 2005. – 85 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. – 5-е видання / [під ред. В.Т. Бусел]. – Київ : Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

Раздорская И.М. Вопросы выборности и оптимизации деятельности руководящих работников аптечных управлений / И.М. Раздорская // Фармация. – 1990. – № 4. – С. 43–45.

Лисенко О.Ю. Формування професійної компетентності майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах : монографія / О.Ю.Лисенко ; За ред. Я. В. Цехмістера. – Київ : Едельвейс, 2015. – 176 с.

Колісник-Гуменюк Ю.І. Особистісна характеристика медичного працівника / Ю.І. Колісник-Гуменюк, В.В. Гуменюк // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Випуск 1–2 (42–43). – С.72–77. – Київ : Едельвейс.

Плахотнік А.М. Формування моральної культури засобами мистецтва в процесі підготовки лікарів / А.М. Плахотнік // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних медичних та фармацевтичних закладах України : матеріали доповідей науково-методичної конференції. – Луганськ, 2000. – С. 279.

Фармацевтична енциклопедія / за ред. В. П. Черниха. – Київ : МОРІОН, 2010. – 1632 с.

Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учеб. для мед. училищ / В. М. Буянов. – Изд. 5–е, перераб. и доп. – М. : Медицина, 1987. – 190 с.