ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса Євгеніївна СІГАЄВА

Анотація

У статті розглядаються проблеми управління вищою освітою в зарубіжних країнах; визначається, що вибір країною європейської інтеграції – це вагомий стимул для успіху економічної та політичної трансформації, що може стати основою національної консолідації, переходу від закритого тоталітарного до відкритого демократичного суспільства. В цих умовах розбудова системи освіти та її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки і техніки на світовий рівень, інтеграції України у світовий культурний та економічний простір, оскільки від рівня інтелектуального розвитку людини більшою мірою залежатиме успіх не лише будь-якої виробничої діяльності, але й взагалі будь-якої сфери життєдіяльності.

На підставі аналізу  системних процесів вищої освіти у країнах Європи й Америки, автор визначає найхарактерніші тенденції розвитку зарубіжної вищої освіти, а саме: тенденція продовження обов'язкової освіти після школи; тенденція до диверсифікації структур вищої освіти; тенденція до побудови суспільства, яке безперервно навчатиметься (система безперервної освіти); тенденція до урізноманітнення вищих навчальних закладів; тенденція до розширення завдань вищих навчальних закладів; тенденція вдосконалення та розширення «короткої і професіоналізованої» вищої освіти; тенденція до якісних змін у вимогах та умовах праці викладачів вищої школи; тенденція до створення та розвитку нових університетів та інших вищих навчальних закладів на території з нижчим освітнім рівнем населення; нові тенденції в управлінні вищою освітою та її фінансуванні; нові тенденції у взаємодії вищих навчальних закладів і промисловців; тенденція до підвищення якості освіти; тенденція вдосконалення систем кваліфікаційного забезпечення вищої освіти; тенденція розширення навчання за кордоном; тенденція до зростання конкуренції на світовому ринку освітніх послуг; проблема втрати молодих науковців; євроінтеграція вищої освіти, яка має на меті створення єдиного європейського освітянського простору (Болонський процес).

Автор стверджує, що досвід зарубіжних країн в управлінні вищою освітою свідчить про те, що шляхом розширення і вдосконалення цієї системи можна значно пом'якшити соціальну напруженість у суспільстві і вирішити багато соціально-економічних проблем; якість професійної підготовки повинна забезпечувати конкурентоспроможність випускників вищої школи на ринку праці, а отже і рівень їх соціальної захищеності. Розвиток вищої освіти  повинен бути в центрі  уваги  уряду країни.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СІГАЄВА, Л. Є. (2017). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1815
Розділ
Статті
Біографія автора

Лариса Євгеніївна СІГАЄВА, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітнього менеджменту  та освіти дорослих

Посилання

Сігаєва Л. Є. Навчання дорослих у системі неперервної освіти США і Франції / Лариса Сігаєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 183–191.

Сігаєва Л.Є. Неперервна освіта в Україні: її складові і тенденції розвитку / Л. Сігаєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2001. – № 1. – С. 45–46.

Образование в современном мире: состояние и тенденции развития: [сб. ст.] / под ред. М. И. Кондакова. – М. : Педагогика, 1986. – 245 с.

Теоретические основы непрерывного образования / [В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев, А. А. Загорський и др.]; под ред. В. Г. Онушкина. – М. : Педагогика, 1987. – 207 с.

Гаргай В. Б. О повышении квалификации учителей на Западе / В. Б. Гаргай // Педагогика. – 1992. – № 5/6. – С. 117–119.

Сорокоумова Г. Д. Теория и практика развития системы неформального образования в США // Экспресс-информация НИИТиИП АПН СССР. Сер. Педагогика и народное образование за рубежом. – М., 1991. – Вып. 3. – С. 21–25.