ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ РОЗВІДОК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Дмитрович ФАТАЛЬЧУК
Світлана Ігорівна ЯКУЩЕНКО

Анотація

Стаття присвячена висвітленню різних наукових підходів до визначення сутності поняття «імідж». Розглянуто класифікацію іміджу залежно від критеріїв. Уточнено співвідношення термінів «професійний імідж», «імідж викладача вищої школи». Автор акцентує увагу на аналізу особливостей та складників позитивного іміджу викладачів сучасних вищих навчальних закладів, а також пропонує перспективи  подальшого комплексного вивчення закономірностей формування ефективної професійної кар’єри науково-педагогічних кадрів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ФАТАЛЬЧУК, С. Д., & ЯКУЩЕНКО, С. І. (2017). ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ РОЗВІДОК. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1817
Розділ
Статті
Біографії авторів

Сергій Дмитрович ФАТАЛЬЧУК, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи

Світлана Ігорівна ЯКУЩЕНКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

магістрант кафедри педагогіки вищої школи

Посилання

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124/

Cучасний словник іншомовних слів / [укл.: О.І. Скопенко, Т.В. Цимбалюк]. – Київ : Довіра, 2006. – 789 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: (з дот. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел]. – Київ ; Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / [укл.: В.Б. Шапар, В.О. Олефир, А.С. Куфліеїєвський, Б.І. Фурманець та ін.]. – Харків : Прапор, 2009. – 672 с.

Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б.М. Бим-Бад]. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.

Панасюк А.Ю. Имидж. Энциклопедический словарь / А.Ю. Панасюк. – М. : РИПОЛ классик, 2007. – 768 с.

Bird P. Sell yourself. Persuaive tactics to boost your image / P. Bird. London: Groom Helm, 1999. – 398 p.

Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния / В.М. Шепель. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ,1997. – 328 с.

Перелыгина Е. Б. Психология имиджа: учеб. пособие / Е.Б. Перелыгина. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 223 с.

Бондаренко В.І. Формування іміджу майбутнього вчителя технологій в системі виховної роботи педагогічного університету: монографія / В.І. Бондаренко. – Слов’янськ : Б.І.Маторін, 2015. – 460

Болсун С.А. Професійний імідж керівника навчального закладу / С.А. Болсун // Управління школою. – № 7–9 (37–381), березень. – 2013. – С. 51–55.

Андрущенко В. Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В. Андрущенко, І. Табачек // Політичний менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 58– 69.

Чебикін О.Я. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу: монографія / О.Я. Чебикін, О.О. Ковальова. – Одеса : Півд. наук. центр АПН України, 2009. – 223 с.

Демчук Т. Напрямки вивчення іміджу викладача вищої школи / Т. Демчук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/