ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Миколаївна Калініна
Ганна Михайлівна Калініна

Анотація

Обґрунтовано необхідність комплексного оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління у тринарній системі «управління – механізм управління – організаційний механізм управління», розкрито сутність дефініцій, що визначають процес ефективності, результати освітньої діяльності,  ефективність інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою та критеріїв її оцінювання. Наведено теоретично обґрунтовану факторно-критеріальну модель оцінювання інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою, що містить фактори і параметри, які характеризують процес ефективності: 1) якість систематизації змісту структурної й оперативної інформації; 2) стратегічна і цільова спрямованість інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою; 3) ефективність і раціональність органіграми інформаційного забезпечення управління; 4) достатність техніко-технологічних засобів і сформованість ІКТ-компетентності працівників школи; 5) результативність освітньої діяльності учнів у школі, критерії оцінювання ефективності процесу інформаційного забезпечення та їх критеріальні показники. Розкрито комплексну методику оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою, наведено статистично достовірні дані про наявність сильної кореляції між значеннями у вибірках та між рівнями інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою й результативністю освітньої діяльності учнів експериментальних шкіл.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Калініна, Л. М., & Калініна, Г. М. (2017). ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1893
Розділ
Статті
Біографії авторів

Людмила Миколаївна Калініна, Інститут педагогіки НАПН України

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління ЗСО

Ганна Михайлівна Калініна, Інститут педагогіки НАПН України

аспірантка

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1426 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Калініна Л. М. Теоретичні підходи до управління навчальним закладом // Л. М. Калініна // Директор школи. – 2004. – № 10. – С. 12–14.

Калініна Л. М. Теорія і практика функціонування обласного ліцею інтернатного типу : наук.-метод. посіб. / Л. М. Калініна, Н. В. Кнорр, М. І. Рябуха. – Київ–Херсон : Айлант, 2004. – 304 с.

Калініна Л. М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом : системи, процеси, технології : монографія / Л. М. Калініна. – Київ : Інформатодор, 2008. – 472 с.

Калініна Л. М Теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення організаційного механізму управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / Л. М. Калініна. – Київ, 2014. – 285 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://undip.org.ua/news/library/monografii_detail.php?ID=5465.

Калініна Л. М. Автоматизована система управління «Школа» : моделювання і технологія використання / Л. М. Калініна // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9. – Ч. 1. – С. 61–70.

Калініна Л. М. Інформаційні процеси в управлінській діяльності керівника закладу : сутність, специфіка та характерні ознаки / Л. М. Калініна // Науково-практичний журнал «Освіта і управління». – 2005. – Т. 8. – № 2. – С. 35–44.

Калініна Л. М. Факторно-критеріальна модель та технологія оцінювання ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. Калініна // Науково-практичний журнал «Освіта і управління». – 2010. – Т. 13. – № 1. – С. 52–62.

Калініна Л. М. Gооgle-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка : навч. посібн. /Л. М. Калініна, М. В. Носкова. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 182 с.

Калініна Л. М. Сучасні функції керівника школи : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції [«Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи»]. – Суми : «Мрія-12 ЛТД, 1998. – С. 111–113.

Калініна Л. М. Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : монограф. / Людмила Миколаївна Калініна. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 159 с.

Карташова Л. MS OUTLOOK : Засоби управління, електронна пошта, органайзер : практикум /Л. Карташова, В. Лапінський, Л. Калініна. – Київ : Шк. світ, 2008. – 128 с.

Каширин Ю. П. Определение уровней целей информационной деятельности / Ю. П. Каширин // НТИ. Сер. 2. – 1989. – № 10. – С. 13–17.

Колос К. Р. Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 35. – № 3. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/834/619.

Колос К. Р. Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності компютерно-орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Information Technologies in Education. – 2015. – № 22. – С. 80–92.

Кремень В. Г. Категорії «простір» і «середовище» : особливості модельного подання та освітнього застосування / В. Г. Кремень, В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 2. – С. 3–15.

Человек и новые информационные технологии : Завтра начинается сегодня. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 320 с.

Hart, A. Top 100 Tools for Learning 2015. Retrieved from URL http://c4lpt.co.uk/top100tools/

Longman: Dictionary of Contemporary English. Retrieved from http://www.ldoceonline.com/dictionary/effective.