ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ПРОФЕСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА НА ТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Олегович Кубіцький

Анотація

Розглянуто особливості професійної підготовки соціальних працівників у Республіці Польща відповідно до загальноєвропейських вимог до кваліфікації означених фахівців. З’ясовано специфіку соціальної роботи як різновиду helping professions. Установлено, що особливістю професійної діяльності соціальних працівників у Польщі є необхідність поєднувати діяльність у громаді з діяльністю в офісі (державній інституції, громадській організації чи окремій релігійній (найчастіше костельній) структурі). Доведено, що на діяльність польського соціального працівника впливають дві суперечливі тенденції, що в певному розумінні протистоять одна одній – інституалізація соціальної допомоги, з однієї сторони, та професіоналізація соціальної роботи – з другої. Обґрунтовано зміни у змісті професійної підготовки соціальних працівників у Польщі у зв’язку з її входженням до Європейського Союзу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кубіцький, С. О. (2017). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ПРОФЕСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА НА ТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1898
Розділ
Статті
Біографія автора

Сергій Олегович Кубіцький, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті

Посилання

Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Р. Х. Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. – 460 с.

Галагузова Ю. Н. Теория и практика системной профессиональной подготовки социальных педагогов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Юлия Николаевна Галагузова. – Москва, 2001. – 372 с.

Капська А. Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vgnpu_ped/2010_15_2 /V15_2_12_16.pdf.

Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : дис… д-ра. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. М. Мельничук ; Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль, 2011. – 585 с.

Соціальна робота : підручник / В. А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. М. Горішна, Г. В. Лещук, О. Ю. Пришляк / за ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль : ВАТ «ТВПК Збруч», 2010. – 330 с.

Віннікова Л. В. Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Лариса В’ячеславівна Віннікова ; Луганський НПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2003. – 217 с.

Гайдук Н. П. Професійна підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва (на матеріалах США і Канади) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ніна Михайлівна Гайдук ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2005. – 264 с.

Загайко О. В. Підготовка працівників соціальних служб для середніх, загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка й історія педагогіки» / Олена Володимирівна Загайко ; Харківський НПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2008. – 263 с.

Кулікова А. Є. Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у вищих навчальних закладах Швеції : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Анастасія Євгенівна Кулікова; Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Лещук Г. В. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Галина Василівна Лещук ; ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.

Duda, M., Wojtanowicz K. Korzyści i niebiespieczeństwa wynikające z permanentnego szkolenia pracowników socjalnych w Polsce. Nová sociálna edukacjá ćloveka IV: Medzinarodná interdisciplinárna vedecká konferencia. – Reżim dostępu file://C:/Documents%20and%20Settings/User%B9/Duda_Wojtanowicz.pdf

Payne, M. (2008). What is Professional Social Work? – Bristol: Policy Press

Оlech, O. (2012). Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i rozłączne. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem / pod red. M. Rymszy. – Warszawa: Instztut spraw publicznych

Materiały International Federation of Social Workers. Reżim dostępu http://www.ifsw.org.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem / pod red. M.Rymszy. (2012). – Warszawa: Instytut spraw publicznych

Kaźmierczak, T. (2006). Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. – Katowice: Wydawnictwo Naukowe «Śląsk»

Bocheńska-Seweryn, M., Frysztacki, K., & Kluzowa, K. (red.). (2000). Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej. – Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Olech, A. (2006). Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne. – Katowice: Wydawnictwo Naukowe «Śląsk»

Bąbska, B. (2007). Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce po 1989 roku. Ośrodek pomocy i aktywności społecznej – renesans pracy środowiskowej: P. Jordan (red.). – Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Szmagalski, J. (2012). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem / pod red. M.Rymszy. – Warszawa: Instztut spraw publicznych

Radlińska, H. (1961). Ptdagogika społeczna. – Wrocław: Ossolineum

Biederman, V. (1998). Problemy kształcenia pracowników socjalnych. Praca socjalna służbą człowiekowi : L. Malinowski, M. Orłowska (red.). – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie «Żak»

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE L 255/22, PL, 30 września 2005 roku, art. 2-4, 12-14, pkt 9-18). (in Pol.)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 320)

Globalne standardy edukacji i szkolenia w zakresie pracy socjalnej. (2005). Praca Socjalna, 3, 103–135

Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej / M. Rymsza (red.). (2011). – Warszawa: Instytut Spraw Publicznych