СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Асхатівна Мартинець

Анотація

Розкрито сутність поняття «управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів». Визначено, що сучасний стан національної системи освіти потребує якісного поліпшення освіти дорослих, удосконалення діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів – це цілеспрямований, планомірний і систематичний вплив суб’єкта управління на його об’єкт (освітнє середовище), що забезпечує процес спрямованих, закономірних особистісних і діяльнісних змін педагогів, що орієнтовані на високі професійні досягнення і професіоналізм, здійснюється в саморозвитку, професійній діяльності й професійній узаємодії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мартинець, Л. А. (2017). СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1901
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Асхатівна Мартинець, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та управління освітою

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Управление образовательными системами : учеб. пособие / под ред. В. С. Кукушкина. – Москва : ИКЦ «МарТ», 2003. – 464 с.

Философский энциклопедический словарь / ред. кол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильчев и др. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.

Кхол Й. Эффективность управленческих решений / Й. Кхол. – Москва : Прогресс, 1985. – 164 с.

Лазарев В. С. Управление школой : теоретические основы и методы / В. С. Лазарев. – Москва : Новая школа, 1997. – 336 с.

Поташник М. М. Теоретические основы управления развитием школы / М. М. Поташник // Управление развитием школы. – Москва, 1995. – С. 167–183.

Афанасьев В. Г. Программно-целевое планирование и управление / В. Г. Афанасьев. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.

Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем : Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технологий обучающих систем / В. П. Беспалько. – Воронеж : Изд-во ВорГУ, 1977. – 304 с.

Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. Конаржевский. – Москва : Педагогический поиск, 1993. – 224 с.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент : цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу / Г. А. Дмитренко. – Київ : ІЗМН, 1996. – 140 с.

Маслов В. І. Теоретичні основи педагогічного менеджменту : навч. посіб. для працівників освіти / В. І. Маслов, В. П. Драгун, В. В. Шаркунова. – Київ : УІПКККО, 1996. – 87 с.

Пикельная В. С. Теоретические основы управления : (школоведческий аспект) : метод. пособие / В. С. Пикельная. – Москва : Высшая школа, 1990. – 175 с.

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – Київ : Знання, 2006. – 365 с.

Философский энциклопедический словарь. – Москва, 1983. – 734 с.

Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки / Б. Г. Ананьев // Избранные психологические труды : В 2 т. – Москва : Педагогика, 1980. – Т. 2. – С. 128–266.

Митина Л. М. Проблемы профессиональной социализации личности : коллективная монография / Л. М. Митина, И. В. Вачков, И. П. Грызлов и др. – Кемерово : Изд-во ОблИУУ, 1996. – 159 с.

Зубарева Е. С. Мониторинг профессионального становления учителя-стажера : дис. ... канд. пед. наук / Е. С. Зубарева. – Екатеринбург, 2004. – 174 с.

Андриенко Е. В. «Психолого-педагогические условия формирования профессиональной зрелости учителя» / Е. В. Андриенко // Педагогическое образо¬вание и наука. – 2002. – № 4. – С. 62–68.

Сушко И. А. Становление профессионализма учителя в системе муни¬ципального образования : дисс. ... канд. пед. наук / И. А. Сушко. – Москва, 2003. – 264 с.