СТАН РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Олександрівна Соловей

Анотація

Розглянуто основні положення й твердження вітчизняних науковців, які стоять у витоків проблеми впровадження і становлення держаного контролю за діяльністю навчальних закладів. Здійснено аналіз особливостей упровадження державного контролю за роботою сучасного дошкільного навчального закладу. На рівні перспектив подальшого дослідження проблеми державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів виокремлено роботу з детального вивчення зарубіжного досвіду розроблення проблеми державного контролю за діяльністю навчальних закладів у теорії і практиці управління освітою.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Соловей, Ю. О. (2017). СТАН РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1906
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Олександрівна Соловей, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший лаборант дирекції ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Посилання

Босак О. 3. Еволюція моделі управління у державному секторі : перехід від державного управління до публічного : матеріали ІІ-ї Міжнародної наукової конференції аспірантів та докторантів з державного управління [«Державне управління в Україні : історія державотворення, виклики та перспективи»], (3 червня 2011 р.). – Київ, 2011. – С. 21.

Гончарук В. В. Шляхи розвитку сучасного управління освітою у регіоні / В. В. Гончарук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – № 3. – С. 186.

Гуз А. А. Система контроля в дошкольном учреждении : учебно-методическое пособие / А. А. Гуз. – Минск, 2010. – 178 с.

Дылян Г. Д. Управление системами образования в условиях их функционирования и развития / Г. Д. Дылян. – Минск : НИО, 2001. – 111 с.

Зайченко О. І. Державно-громадське управління в системі освіти району [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/docs/2/09saiesr.pdf

Корженко В. В. Освiтнi iнiцiативи та суспільний поступ / В. В. Корженко // Актуальнi проблеми державного управління. – 2000. – № 2. – С. 52–53.

Липовецька О. Зарубіжний досвід управління освітою регіону / О. Липовецька // Вісник нац. академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 248.

Лунячек В. Е. Розвиток теорії управління освітою в Україні і світі в новітній період (після 1991 р.) [Електронний ресурс] / В. Е. Лунячек // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_3.

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2005. – 240 с.

Михайлик І. М. Класифікація функцій державного управління системою загальної середньої освіти : тези X Міжнар. наук. конгресу [«Державне управління та місцеве самоврядування»], (26 березня 2010 р.). Київ, 2010. – С. 355.

Панченко А. Г. Державний контроль в системі управління загальноосвітніми навчальними закладами : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 «місцеве самоврядування» / А. Г. Панченко. – Запоріжжя, 2010. – 23 с.

Пісоцька Л. С. Початкові етапи зародження і становлення суспільного дошкільного виховання в Україні / Л. С. Пісоцька // Педагогічний дискурс. – 2013. – № 15. – С. 550.

Пісоцька Л. С. Усе починається з керівника / Л. С. Пісоцька // Дитячий садок. – 2011. – № 10. – С. 9.

Поташник М. М. Управление качеством образования : практико ориентированная монография и методическое пособие / М. М. Поташник. – Москва : Педагогическое общество, 2000. – 448 с.

Философский энциклопедический словарь / ред. кол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильчев. – Москва : Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом / Є. М. Хриков. – Київ : Знання, 2006. – 365 с.