ТРАЕКТОРІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Миколаївна Старокожко

Анотація

На основі аналізу джерел із питань управління в освіті визначено основні етапи, теоретико-методологічне підґрунтя формування парадигмального дискурсу в царині освіти України. Досліджено континуум і перспективи компетентнісної парадигми в освіті.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Старокожко, О. М. (2017). ТРАЕКТОРІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1907
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Миколаївна Старокожко, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін

Посилання

Скубашевська О. Освіта в системі інноваційного розвитку суспільства : до постановки проблеми / О. Скубашевська // Нова парадигма. – Випуск 60. Філософія. – 2009. – С. 77–84.

Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття : пошук пріоритетів / В. Андрущенко // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 5–18.

Горобець С. Компетентнісна парадигма в освіті : світовий досвід, здобутки українських і польських науковців / С. Горобець // Українська полоністика. – 2014. – Вип. 11. – С. 226–233.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. – Київ : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Гулай О. І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти / О. І. Гулай // Педагогічні науки. – 2009. – № 4. – С. 45.

Степанець Н. П. Компетентнісна парадигма в підготовці кадрів для сфери туризму / Н. П. Степанець // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 39. – Ч. 3. – С. 262–271.

Професійна педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. –Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 564 с.

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.]; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. – Київ : Атіка, 2010. – 88 с.

Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole. – Retrieved from http://www.covena.com.pl/nauczyciel/matenaly/index.htm

Настройка образовательных структур в Европе. Вклад университетов в Болонский процесс [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/ General_brochure_R ussian_version.pdf, с. 4

Образование : сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within) Основные положения Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века. – Москва : ЮНЕСКО, 1997.

Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program – OECD (Draft)

Laura H. Salganik, Dominique S. Rychen, Urs Moser, & John W. Konstant. (1999). Projects on Competencies in the OECD Context: Analysis of Theoretical and Conceptual Foundations, SFSO, OECD, ESSI, Neuchвtel

The Definition and Selection of Key Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations: Executive Summary. (2005). – Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf, с. 5

Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму : навч.-метод. пос. / В. Т. Лозовецька, Л. Б. Лук’янова, Л. В. Козак та ін.]; за заг. ред. В. Т. Лозовецької. – Київ : Вид-во Інституту професійно-технічної освіти АПН України, 2010. – 382 с.

Чинапах В. Развитие людских ресурсов и планирование образования / В. Чинапах, Я. И. Лефстедт, Г. Вайлер // Перспективы. – 1990. – № 1. – С. 9–26.

Лебеденко Ю. М. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2006/txt/06lumsvo.pdf

Нагорна Н. В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції / Н. В. Нагорна // Виховання і культура. – 2007. – № 1–2 (11–12). – С. 266–268.

Вознюк О. В. Відповідальність у структурі компетентності педагога / О. В. Вознюк, М. В. Левківський // Педагогічні науки : зб. наук. пр. Ч. 1. – Суми : СумДПН, 2002. – С. 179–186.