ІКТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Г. ФЕДОРЕНКО
К. В. ВЕЛИЧКО

Анотація

Стаття присвячена дослідженню самоосвітньої діяльності вчителя спираючись на структуру цієї діяльності. Результати дослідження дозволили виділити мотиваційно-ціннісний, організаційний, процесуально-інформаційний і контрольно-рефлексивний компоненти самоосвітньої діяльності вчителя. З урахуванням специфіки професійної діяльності вчителя та існуючої системи самоосвітньої діяльності розглянуто роль і місце ІКТ в самоосвітній діяльності вчителя..

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ФЕДОРЕНКО, О. Г., & ВЕЛИЧКО, К. В. (2018). ІКТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1988
Розділ
Статті
Біографії авторів

О. Г. ФЕДОРЕНКО

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри алгебри,

ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет»

К. В. ВЕЛИЧКО

студентка IV курсу очної форми навчання

фізико-математичного факультету,

ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет»

Посилання

Федоренко О. Г. E-learning як платформа організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів / [Електронний ресурс] / О.Г.Федоренко // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – Випуск №4 (2016) – Режим доступу: http://pptma.dn.ua.

Закон України „Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Громцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию / А.К. Громцева. – М.: Просвещение, 1983 – 143 с.

Шапошнікова Л. М. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець XIX – поч. ХХ ст.): дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Лариса Миколаївна Шапошнікова. – Хмельницький, 2007. – 262 с.

Оконь В. В. Введение в общую дидактику / В.В.Оконь. – М. : Высш. шк., 1990. – 382 с.

Касьяненко М. Д. Самостоятельная работа студента: Учебное пособие для слушателей ФПК вузов. – К.: УМК ВО, 1988. – 280 с.

Жорова І. Я. Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності: методичні рекомендації / І. Я. Жорова, Т. О. Кузьмич, Л. М. Назаренко – Херсон: РІПО (2012).

Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 431 с.

Митина Л. М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях / Л. М. Митина // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С. 28-39.

Сипченко О. М. Формування готовності до самоосвіти майбутніх учителів як педагогічна проблема / О. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / СДПУ. – Слов’янськ, 2012. – Вип. LIХ. – С. 10-16.

Федоренко О. Г. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Федоренко Олена Георгіївна – Слов'янськ, 2016. – 265 с.