ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. С. Голодюк

Анотація

На основі аналізу філософських, психологічних та педагогічних джерел з питань формування культури мислення учнів, у статті наведені рекомендації щодо формування культури мислення школярів у процесі навчання математики в основній школі у контексті організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з акцентом на види і форми мислення та розумові операції з математичним об’єктом. Обґрунтовано, що під час здійснення таких розумових дій, як здійснення аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення тощо у свідомості учнів формуються знання про математичні об’єкти у формі понять, фактів, правил, означень, аксіом, властивостей, ознак, теорем. Визначено, що основу культури мислення учнів складає продуктивне мислення. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Голодюк, Л. С. (2018). ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1994
Розділ
Статті
Біографія автора

Л. С. Голодюк

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної діяльності  комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Посилання

Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирование / А. В. Брушлинский. – М. : Мысль, 1982. – 430 с.

Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение : Избранные психологические труды / А. В. Брушлинский. – М. : Інститут практической психологии. – Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. – 390 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Кер. вид. проекту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак. – К. : Видавництво «Дніпро», 2009. – 1332 с.

Вилькеев Д. В. Применение гипотезы в познавательной деятельности школьников при проблемном обучении (дидактическое пособие) / Д. В. Вилькеев. – Казань, 1974. – 230 с.

Выготский Л. С. Мышление и речь: психологические исследования / Под ред. со вступ. статьей В. Колбановского. – М.-Л. : Соцэкгиз, 1934. – 324 с.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Пер. с англ. / Под ред. А. М. Матюшкина. М. : Прогресс, 1986. – С. 433–456.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Калмикова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости : монография / З. И. Калмыкова. – М. : Педагогика, 1981. – 200 с.

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студ. высш. и сред. пед. уч. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд. – М. : Изд. центр «Академия», 2005. – 176 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / за ред. Л. М. Проколієнко. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.

Максюта Н. Е. О формировании культуры мышления / Респуб. центр мировоззренческого образования молодежи / Н. Е. Максюта. – Луцк, 1992. – 163 с.

Меерович М. И., Шрагина Л. И. Основы культуры мышления / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина // Школьные технологии. Россия. – 1997. – N5. – 200c.

Мещеряков Б. Г. Большой психологический словарь / Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. ‒ 3-е изд. ‒ М., 2002. ‒ 672 с.

Нова українська школа : презентація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202017/04/03/newschool-presentation-new-30-03-2017-(2).pdf.

Паламарчук В. Ф. Дидактические основы формирования мышления учащихся в процессе обучения : автореф. дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / В. Ф. Паламарчук. – К., 1983. – 44 с.

Панибратцева З. М. Методика преподавания психологии / Под ред. докт. псих. наук А. А. Люблинской. – М. : «Просвещение», 1971. – 152 с.

Познавательные процессы и способности в обучении / В. Д. Шадриков, Н. П. Аксимова, Е. Н. Корнеева. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.

Савчин М. В. Педагогічна психологія : навчальний посібник / М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 2007. – 424 с.

Тихомиров О. К. Психология мышления : учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / О. К. Тихомиров. – М. : Издат. центр «Академия», 2002. – 288 с.

Формування культури мислення старшокласників засобами дослідницької діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / О. В. Марченко. – К., 2007. – 20 с.

Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – 2-е издание, допол. и перераб. / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М. : Из-во «Совершенство», 1998. – 432 с.