ВІРТУАЛЬНЕ ТА РЕАЛЬНЕ ЯК СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. В. Сальник
Е. П. Сірик

Анотація

На основі аналізу наукової та методичної літератури виявлені можливі зв’язки реального та віртуального просторів, що утворюють віртуально орієнтоване навчальне середовище з фізики. Узагальнення практичного досвіду дало можливість запропонувати ефективні напрями використання такої взаємодії у процесі навчання фізики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сальник, І. В., & Сірик, Е. П. (2018). ВІРТУАЛЬНЕ ТА РЕАЛЬНЕ ЯК СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1997
Розділ
Статті
Біографії авторів

І. В. Сальник

доктор педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Е. П. Сірик

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Посилання

Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 21 November 2008 on preparing young people for the 21st century: an agenda for European cooperation on schools [Electronic recourse]. – November, 2008. Accessed mode: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008XG1213(05).

Будущее образования: уроки неопределенности (Тезисы сессии Всемирного экономического форума в Давосе) [Электронный ресурс]. – Январь, 2016. – Режим доступа: http://biz.liga.net/upskill/all/stati/3225018-budushchee-obrazovaniya-uroki-neopredelennosti.htm.

Буров О. Ю. Технології використання мережевих ресурсів для підготовки молоді до дослідницької діяльності : монографія / О. Ю. Буров, В. В. Камишин, Н. І. Поліхун, А. Т. Ашеров; За ред. О. Ю.Бурова. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 416 с.

Шевцов А. Синергетичні принципи проектування педагогічного процесу як системи / А. Шевцов // Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 115–119.

Биков В. Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / В.Ю.Биков, В.В.Лапінський, А.Ю.Пилипчук, М.П.Шишкіна та ін.; [за наук. ред. проф. В.Ю.Бикова] – К.: Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

Величко С.П. Розвиток фізичного експерименту засобами комп’ютерних технологій / Величко С. П., Величко Л. В.: зб.наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту: Серія педагогічна. – К-Подільський: ІВВ, 2004. – Вип. 10 – С.144-147.

Гуржій А.М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів/ Гуржій А.М., Лапінський В.В.// Інформаційні технології в освіті – Випуск 15. – Херсон: ХДУ, 2013 – C.30-37.

Желюк О.М. Комп’ютерна техніка в навчальному курсі фізики: теорія і практика./ О.М.Желюк – Рівне: РДГУ, 1994. – 108 с.

Комп'ютерно орієнтовані засоби навчання з фізики в школі/ авт. кол.: Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, І.В. Соколова, П.К. Соколов / [за заг. ред. Ю.О.Жука] – К.: Педагогічна думка, 2011. – 152 с.

Організація навчальної діяльності у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі /ав.: Жук Ю.О., Соколюк О.М., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П. /[За редакцією: Жука Ю.О.] – К.: Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

Шут М.І. Застосування до навчання фізики складових сучасного навчального середовища / М.І. Шут // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. М.Т. Мартинюк.] – Умань: СПД Жовтий, 2008. – Ч. 2. – С. 306-317.

Сальник І.В. Віртуальне та реальне у навчальному фізичному експерименті старшої школи: теоретичні основи [монографія]/ І.В.Сальник -Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015 – 324 с.

Носов Н. Виртуальная психология. /Н.Носов – Москва.: «Аграф», 2000.– 432 с.

Репкин Д. Виртуальная реальность [Электронный ресурс] / Д.Репкин. – Режим доступа: http://www.virtual.ru/virtual_reality.html

Лутовинова О.В. К проблеме категорий виртуального дискурса [Электронный ресурс] / О.В.Лутовинова// Известия Волгоградского государственного педагогического университета – Вып.3 – 2006. – С. 20-25. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-kategoriy-virtualnogo-diskursa

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Освіта/post-derzh-stan-(1).pdf

Kazachkova N. Improving of Students’ DIY Skills by an Example of Key Competences Development at Science Centres in Ukraine/ Kazachkova N., Salnyk I., Mykytenko P./ Key Competences in Physics Teaching and Learning. Selected Contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław, Poland, 6-10 July 2015. Springer Proceedings in Physics, Vol. 190. Springer International Publishing Switzerland AG., 2017. – P.90-97.