ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Сергіївна Афанасьєва

Анотація

 

Проаналізовано сприйняття художнього тексту як діяльність, результатом якої є його глибинне розуміння. Наведено спільні та відмінні риси між художнім твором і художнім текстом, визначено специфіку художнього тексту та його функції у творі. Головну увагу зосереджено на закономірностях і структурі сприйняття художнього тексту. Визначено чинники, що впливають на його розуміння, зокрема, увага, уява, пам’ять і здатність до ймовірнісного прогнозування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Афанасьєва, О. С. (2018). ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2076
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Сергіївна Афанасьєва, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри фонетики і граматики англійської мови

Посилання

Белянин В. П. Психологическое литературоведение : монография / В. П. Белянин. – М. : Генезис, 2006. – 320 с.

Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // Об искусстве. – СПб., 1998. –С. 14–28. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ruthenia.ru/lotman/papers/sht/3.html

Естетика : навчальний посібник / М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В. О. Лозовой та ін. ; за ред. В. О. Лозового. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.

Переломова О. С. Авторська стилістика : навчальний посібник / О. С. Переломова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2014. – 108 с.

Мельник Т. Образність художнього тексту через призму лінгвістичного аналізу : навчальний посібник [для студентів-філологів] / Т. Мельник. – Севастополь, 2005. – 87 с.

Савлук О. М. Характерні особливості художнього тексту як лінгвістичного феномену / О. М. Савлук. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 25 / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – Київ : Логос, 2014. – С. 378–384.

Старченко Т . Літературно-художній та журналістський тексти : особливості сприйняття студентською аудиторією. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev. ua/index.php?act=article&article=2075

Мацько Л. І. Стілистика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462 с.

Вовк О. І. Теоретичні і методичні основи формування комунікативно-когнітивної компетентності майбутніх філологів : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / Олена Іванівна Вовк. – Черкаси, 2014. – 400 с.

Кузьмінський А. І. Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу : навчально-методичний посібник / А. І. Кузьмінський, О. І. Вовк. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. − 316 с.

Бахтін М. М. Проблема тексту в лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М. М. Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки. – Львів : Літопис, 1996. – С. 318–323.

Вовк О. І. Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в умовах інтенсивного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Олена Іванівна Вовк. – Київ, 2008. – 345 с.

Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів : нова освітня парадигма / О. І. Вовк. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 500 с.