МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Вікторівна Гребеник

Анотація

Акцентовано увагу на тому, що моделювання стратегічного управління розвитком вишу в практиці освітньої галузі є об’єктивною необхідністю. Висвітлено процес моделювання стратегічного управління розвитком вищого навчального закладу. Розглянуто основні елементи окресленого процесу та особливості  впровадження його в діяльність ВНЗ. Зазначено, що головне завдання щодо забезпечення ефективності управлінського процесу вирішується на рівні окремо взятого навчального закладу і полягає у виокремленні тих параметрів внутрішнього середовища, які будуть вдосконалюватися в ході зазначеного процесу й забезпечать досягнення визначених цілей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гребеник, Т. В. (2018). МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2085
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Вікторівна Гребеник, Конотопський інститут Сумського державного університету

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки і управління

Посилання

Гуцалюк О. М. Розгляд деяких аспектів сьогодення і перспектив розвитку вищої освіти в Україні : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті : соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри»], (м. Кіровоград, 22-23 квітня 2016 р.). – Кіровоград : «КОД», 2016. – С. 82–84.

Щоголєва Л. Стратегічне управління освітнім закладом як соціальною системою [Електронний ресурс] / Л. Щоголєва, В. Вознюк // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_70.

Гребеник Т. Маркетингова діяльність вищого навчального закладу як педагогічна проблема : матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»], (м. Переяслав-Хмельницький, 10-11 липня 2015 року) / Т. Гребеник, Л. Бандурка, О. Авраменко. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2014. – Вип. 5. – С. 48–50.

Ящук Т. А. Сучасні проблеми між ринком праці і ринком освітніх послуг та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Наукові пошуки III тисячоліття :соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри»], (м. Кіровоград, 22 – 23 квітня 2016 року) . – Кіровоград : Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету, «КОД», 2016. – С. 179–181.

Ляшенко О. М. Економічний розвиток вищого навчального закладу як об’єкт стратегічного управління [Електронний ресурс] / О. М. Ляшенко, В. Г. Маргасова // Ефективна економіка. – 2016. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5105.

Натрошвілі С. Г. Стратегічне управління вищим навчальним закладом : теорія, методологія, практика : монографія / С. Г. Натрошвілі. – К. : КНУТД, 2015. – 320 с.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. Л. И. Евенко. – Москва : Дело, 1997. – 704 с.

Холод Б. І. Сучасний інструментарій вибору операційних стратегій розвитку / Б. І. Холод, О. В. Дашевська // Академічний огляд. – 2012. – № 1 (36). – С. 5–12.

«Вища освіта» : Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 63. – С. 7–14.

Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні : дис. … докт. пед. наук : спец. 08.00.03 / Е. А. Кузнєцов. – Одеса, 2015. – 412 с.