УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Борисівна Кривонос

Анотація

Проаналізовано і систематизовано педагогічні умови формування професійних компетентностей майбутнього  педагога, зокрема: розвиток мотивації студентів до майбутньої педагогічної діяльності, позитивного ставлення майбутніх учителів до знань, у яких в ідеальній формі представлена їхня майбутня професійна діяльність; реалізацію діяльнісного підходу в організації всіх форм навчання студентів; організацію процесу формування професійних умінь майбутніх педагогів на творчому рівні. Розглянуто теоретичні основи понять «компетентність», «компетентність учителя», «професійно-творчі вміння» як компонент професійної компетентності вчителя.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кривонос, О. Б. (2018). УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2093
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Борисівна Кривонос, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Посилання

Концепція «Нова Українська школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: novashkola@mon.gov.ua.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія / І. А. Зязюн. – Черкаси : Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua›laws/1556-18.

Професійна педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

Полякова О. М. Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв’язання педагогічних задач : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ольга Михайлівна Полякова. – Харків, 1999. – 188 с.

Тарасевич Н. М. Стратегія поведінки вчителя у складних педагогічних ситуаціях : спецкурс. Тексти лекцій / Н. М. Тарасович. – Полтава : ІОЦПДПУ, 2005. – 119 с.

Темерівська Т. Г. Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Г. Темерівська. – Тернопіль, 2004. – 197 с.

Єрмак Н. П. Педагогічна практика як чинник професійного формування вчителя загальноосвітньої школи / Н. П. Єрмак // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Київ, 2005. – Вип. 3 (13). – 290 с.

Кривонос О. Б. Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Ольга Борисівна Кривонос. – Харків, 2008. – 210 с.