КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Іванівна Мовчан

Анотація

Здійснено теоретичний аналіз проблеми компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-проектної діяльності учнів. З’ясовано, що художньо-проектна компетентність майбутніх учителів початкової школи – це система загальнопедагогічних, психологічних, мистецьких знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне керівництво проектно-художньою діяльністю молодших школярів. Конкретизовано мету художньо-проектної діяльності майбутніх учителів початкових класів: формування й розвиток художньо-проектних компетентностей.

Виокремлено рівні художньо-проектної компетентності майбутніх учителів початкових класів: виконавчий, частково-пошуковий, творчий. Доведено, що організація підготовки майбутнього вчителя початкових класів до художньо-проектної діяльності учнів базується на компетентнісному підході, який формує вчителя як професіонала.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мовчан, В. І. (2018). КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2096
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Іванівна Мовчан, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Казанжи І. В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів / І. В. Казанжи // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2012. – Вип. 36. ‒ С. 92‒97.

Болотов В. А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.

Козаченко Н. П. Формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення логіки / Н. П. Козаченко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2012. – Вип. 36. ‒ С. 114–120.

Давыдов Л. Д. Модернизация содержания среднего профессионального образования на основе компетентностной модели специалиста : автореферат диссертации … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Л. Д. Давидов ; Институт проблем развития профессионального образования Федерального агентства по образованию, отдел психолого-педагогических исследований. – Москва, 2006. – 20 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. ‒ видання друге, доповнене й виправлене. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37‒38, ст. 2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога / В. Н. Введенский // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 51–55.

Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – Москва : Московский психолого-социальный институт; Издательство «Флинта», 1998. – 180 с.

Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища / Н. В. Кузьмина. – Москва : Высшая школа, 1989. – 167 с.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посіб. / О. М. Пєхота [та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – Київ : А.С.К., 2003. – 240 с.

Холостенко Ю. В. Формування у майбутніх учителів готовності до організації дизайнерської діяльності учнів : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Юлія Володимирівна Холостенко; Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2012. – 245 с.

Методика навчання мистецтва у початковій школі : посібник [для вчителів] / [Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіната ін.]. – Xарків : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

Гора О. В. Педагогічне моделювання як засіб формування національної ідентичності студентів дизайнерських факультетів / О. В. Гора // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – Вип. 15 (228). – С. 48–53.

Матвієнко О. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Олена Валеріївна Матвієнко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 496 с.