МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ» ЯК ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Панова

Анотація

На основі теоретичного аналізу джерел з питань фахової підготовки майбутніх учителів математики визначено ряд суперечностей, які дозволили сформулювати проблему дослідження та теоретично обґрунтувати доцільність пропедевтичного етапу історико-математичної підготовки майбутніх учителів математики. Уточнено мету навчальних пропедевтичних курсів, визначено мету та завдання викладання навчальної дисципліни «Історія математики» як пропедевтичного курсу в системі фахової підготовки майбутніх учителів математики,


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Панова, С. (2018). МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ» ЯК ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2149
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Панова, Бердянський державний педагогічний університет

Кандидат пед.наук, старший викладач кафедри математики та методики навчання математики

Посилання

Концепція «Нової української школи». – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf.

Ілляшенко В.Я. Формування математичної культури вчителя математики / В.Я. Ілляшенко, В.М. Кремінь – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf/22.pdf.

Годованюк Т.Л. Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів [Текст] : автореф. дис . ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. Л. Годованюк ; наук. керівник В. Г. Бевз ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. - 20 с.

Бевз В.Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед.наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики / В.Г. Бевз. – Київ, 2007. – 49 с.

Навчальні програми. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч. І. Допрофільна підготовка: Факультативи та курси за вибором / Упоряд. Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. – X.: Вид-во «Ранок», 2011. – 320 с.

Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч. IІ. Профільне навчання / Упоряд. Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с. – (Факультативи та курси за вибором).

Дробышев Ю.А. Историко-математическая подготовка будущего учителя математики [монография] / Ю.А. Дробышев – М.: Дрофа, 2010. – 90c.

Словник української мови : в 11 томах. – Том 8, 1977. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sum.in.ua/p/8/252/2.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд.-М.: Политиздат, 1981. – 445 с.

Потапова М. В. Пропедевтика как дидактическое условие преемственности в системе непрерывного физического образования: дис....канд. пед. наук. / М.В. Потапов – Челябинск, 2001. – С.78.

Безрукова В.С. Основы духовной культуры : Энциклопедический словарь педагога / В.С.Безрукова – Екатеринбург, 2000. – С. 629.

Панова С.О. Фахова компетентність майбутніх учителів математики: акмеологічний підхід : [монографія] / Світлана Олегівна Панова // – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 292с.