МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Соколенко

Анотація

У статті визначені мета, завдання, зміст теми «Відображення та функції в шкільному курсі математики» та зроблені рекомендації щодо методики її навчання студентів педагогічних спеціальностей.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Соколенко, Л. (2018). МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2152
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Соколенко, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

кандидат пед. наук, доцент кафедри математики та економіки

Посилання

Тарасенкова Н. Зміст і структура математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Тарасенкова, В. Кірман // Математика в школі. – 2008. – № 6. – С.3-9.

Соколенко Л.О. Роль курсу «Деякі питання шкільного курсу математики з точки зору вищої» у професійній підготовці вчителя. Шістнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14-15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т.3. Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. –К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 249-252.

Шунда Н.М. Формування знань про елементарні функції у професійній підготовці вчителя математики: автореф. дисс. … доктора пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Шунда Никифор Миколайович. – Київ.: УДПУ, 1996.-56 с.

Кірман В.К. Методична система вивчення функцій в класах фізико-математичного профілю: автореф. дисс. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / Кірман Вадим Кімович. – Черкаси, 2010.-23 с.

Соколенко Л.О. Роль наукових основ шкільного курсу математики у професійній підготовці вчителя. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2015. Вип. 130. – С.214-219.

Соколенко Л.О. Роль теоретичних основ змістової лінії «Числа» у професійній підготовці вчителя математики // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 22. – С. 114-117.

Соколенко Л.О. Технологія навчання теоретичних основ теми «Розширення поняття про число» // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. – Херсон, 2016. Вип. LXXI. Том 2. – С. 135-142.

Соколенко Л.О. Технологія навчання теоретичних основ змістової лінії «Рівняння і нерівності» // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. – Херсон, 2017. Вип. LXXIV. Том 2. – С. 168-173.

Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2006. – 582 с.

Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. / [Л.І Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Ляшенко та ін.] – К.: Вища шк., 2002.-Ч.1. – 462 с.

Курс математики: Навч. посібник / [В.Н. Боровик, Л.М. Вивальнюк, М.М. Мурач, О.І. Соколенко.] – К.: Вища шк., 1995.-392 с.

Михалін Г.О. Що повинен знати учитель математики про елементарні функції / Г.О. Михалін, О.П. Томащук. – К.: УДПУ, 1995.-102 с.

Соколенко Л.О. Методичні особливості навчання властивостей елементарних функцій курсу математики старшої школи // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П. Драгоманова», 11-13 травня 2017 р., Київ, Україна – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 211-212