ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НАВИЧОК ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Олександрівна Береза

Анотація

Розглянуто процес навчання української мови як іноземної з огляду на інтерференційні міжмовні й внутрішньомовні впливи. Досліджено питання мовної, міжмовної й внутрішньомовної інтерференції. Здійснено класифікацію найбільш типових помилок, що трапляються у процесі опанування української мови іноземними студентами. На основі проведеного дослідження найтиповіших помилок в українському мовленні іноземних студентів визначено основні види мовної інтерференції. З’ясовано причини виникнення мовної інтерференції. Здійснено порівняння звукових систем української й арабської мов, яке підтверджує порушення реалізації українських фонем арабськими студентами у процесі сприйняття й відтворення мовлення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Береза, Л. О. (2018). ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НАВИЧОК ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2239
Розділ
Статті
Біографія автора

Людмила Олександрівна Береза, Черкаський державний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови та загального мовознавства

Посилання

Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Москва : ИКАР, 2009. – 448 с.

Акопян Ю. А. Лексико-семантические особенности австралийского варианта английского языка (на материале австралийской поэзии) : дисс. … канд. филол. наук : 10. 02. 04 / Юлия Александровна Акопян. – Москва, 2003. – 141 с.

Башмакова И. С. К вопросу о формировании умений профессионального общения у студентов неязыковых вузов / И. С. Башмакова // Вестник МГЛУ. – Вып. 477. – Москва, 2003. – С. 44–46.

Василенко Н. В. Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в арабськомовних студентів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) / Ніна Василівна Василенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 22 с.

Замкова О. Комунікативні вправи до читання художніх іншомовних текстів / О. Замкова, Т. Ткаченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць, вип. LII, частина II. – Слов’янськ, 2010. – С. 212–217.

Костомаров В. Г. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам / В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова. – Москва : Русский язык, 1988. – 160 с.

Леонтьев А. А. Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания / А. А. Леонтьев // Вопросы порождения речи и обучение языку. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1967. – С. 6–16.

Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии / А. А. Леонтьев. – Москва ; Воронеж, 2001.

Матухин Д. Л. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку студентов нелингвистических специальностей [Электронный ресурс] / Д. Л. Матухин. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannoe-obuchenie-inostrannomu-yazyku-studentov-nelingvisticheskih-spetsialnostey.

Москаленко В. В. Соціальна психологія : підруч. [вид. 2-ге, виправлене та доповнене] / В. В. Москаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

Розанова С. П. Динамика внутриязыковой лексической интерференции и ее нейтрализация / С. П. Розанова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Вопросы образования : языки и специальность. – Москва, 2009. – № 1. – С. 67–73.