РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Володимирович ВІНТЮК

Анотація

У статті розглянуті можливості підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахових психологів у процесі їхнього навчання в ВНЗ. Сформульовані вихідні передумови даного дослідження; зроблений огляд наукових публікацій за даною темою, в результаті з’ясовані погляди фахівців на дану проблему і можливості її вирішення. На основі отриманих даних сформований раціональний підхід до вирішення вказаної проблеми; з його використанням розроблений спецкурс, призначений для формування конкурентоспроможності майбутніх психологів у процесі їхнього навчання в ВНЗ. Наведено інформацію про апробацію розробленого спецкурсу. Зроблені висновки з проведеного дослідження й накреслені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВІНТЮК, Ю. В. (2018). РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2720
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Володимирович ВІНТЮК, Національний університет "Львівська політехніка"

кафедра теоретичної та практичної психології, доцент

Посилання

Алєксєєва А.В. Професійна конкурентоздатність особистості: психологічний аспект. Психологія праці та управління: зб. наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 1. Київ: ІПК ДСЗУ, 2009. С. 147–153.

Андреев В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития конкурентоспособности. Казань: Центр инновационных технологий, 2004. 468 с.

Аткинсон М., Рае Ч.Т. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга. Київ: Companion Group, 2009. 256 с.

Бегидова С.Н., Хазова С.А., Мозгот В.Г. Развитие конкурентоспособной личности учащихся как целевой ориентир системы образования. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-konkurentosposobnoy-lichnosti-uchaschihsya-kak-tselevoy-orientir-sistemy-obschego-obrazovaniya

Бушуева М. Е. Психологические основы становления конкурентоспособного специалиста в процессе обучения. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer27/742.pdf

Васильев И.Н. Конкурентоспособность как акмеологический феномен. Наука и современность. Психологические науки. 2010. С. 69–72.

Галаган Л.В. Сутність конкурентоздатності людини як економічного суб’єкта. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpip/1/2010_25/Galagan.pdf

Голви Т. Максимальная самореализация: Работа как внутренняя игра. Фокус, обучение, удовольствие и мобильность на рабочем месте. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 264 с.

Гура Т.В. Психологія досягнення успіху як напрям розвитку конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 4. С. 105–111.

Данилова Т.А. Формирование конкурентоспособности личности в образовательном процессе ВУЗа. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. №88. С. 270–275. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-konkurentosposobnoy-lichnosti-v-obrazovatelnom-protsesse-vuza.

Кові С. Р. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. 2-е вид., стер. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. 384 с.

Корнейченко Н. В. Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества его подготовки. Вестник АГТУ. 2007. № 6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-buduschego-spetsialista-kak-pokazatel-kachestva-ego-podgotovki

Коллінз Д., Хансен М.Т. Величні за власним вибором. Київ: Наш Формат, 2016. 368 с.

Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. М.: ИЦПКС, 2001. 144 с.

Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 2002. 400 с.

Ортікова Н.В. Теоретичний аналіз проблеми формування конкурентоспроможності молодих спеціалістів у сучасних ринкових умовах. Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2006. Вип. 15(39). С. 188–191.

Подосинников С.А. Психология конкурентоспособности: монография. Астрахань: Астраханский университет, 2008. 84 с.

Психологічні аспекти професійної підготовки конкурентоздатних фахівців: монографія / Дегтярьова Г.С., Козяр М.М., Матійків І.М., Руденко Л.А., Шиделко А.В.; за ред. Руденко Л.А.. Київ, 2012. 170 с.

Резник С.Д., Сочилова A.A. Основы личной конкурентоспособности. Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2010. 181 с.

Резник С.Д. Конкурентоспособность выпускника российского вуза: системы и механизмы формирования: монография. Пенза, 2012. 283 с.

Романова С.М. Коучінг як нова технологія в професійній освіті. URL: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/viewFile/2145/2136

Романовський О.Г., Михайличенко В.Є. Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект: Підручник. Харків: ХПІ, 2007. 592 с.

Савчук С.И. Основы теории конкурентоспособности. Мариуполь: Рената, 2007. 519 с.

Черновол Н.М. Валеологічні аспекти професійної підготовки студентів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 2. С. 94-99.

Шаповалов В.И. Конкурентоспособность специалиста. Высшее образование в России. 2005. № 10. С. 96–101.