ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Іванович Безлюдний

Анотація

Систематизовано наукові підходи до тлумачення понять «інформатизація освіти» і «професіоналізм». З’ясовано, що поняття «професіоналізм» ототожнюється з різними його складниками: професійно важливі  якості та здібності педагога, його ціннісні орієнтації й прагнення, професійна компетентність педагога, його індивідуально-психологічні якості та характеристики. Виявлено, що в умовах глобалізації та інформатизації вищої освіти майбутні вчителі іноземних мов повинні володіти відповідними професійними компетенціями, у тому числі, інформaційно-комунікаційними; уміти здійснювати пошук і підбір додаткової інформації для навчання, застосовуючи мережу Інтернет; надавати освітню інформацію з застосуванням різних комп’ютерних засобів; брати участь у роботі мережевих об’єднань педагогів, Інтернет-конференціях із метою підвищення свого професіоналізму.

З’ясовано, що інформатизація вищої освіти надає нові можливості у вирішенні актуальних дидактичних завдань, у тому числі, підтримки студента в особистісно-професійному самовизначенні. Гуманістична цінність педагогічної підтримки полягає в її спрямованості на розвиток мотиваційно-смислової орієнтації майбутніх учителів іноземних мов та індивідуальний саморозвиток, що обумовлюють реалізацію особистісного потенціалу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Безлюдний, О. І. (2018). ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2892
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр Іванович Безлюдний, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської мови та методики її викладання

Посилання

Aбжaн Г. М. Профессионaлизм личности педaгогa кaк одно из условий совершенствовaния современной системы обрaзовaния / Г. М. Aбжaн, Г. Т. Aбилбaкиевa // Humanities and social sciences: problems and prospects in the context of globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific Practical Conference (28.01.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences. org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – P. 39–42.

Aнгеловский A. A. Профессионaлизм педaгогa кaк психолого-aкмеологическaя проблемa / A. A. Aнгеловский // Нaучное обеспечение системы повышения квaлификaции кaдров. – 2012. – № 1. – С. 12–16.

Воробьевa Е. И. Информaтизaция иноязычного обрaзовaния : основные нaпрaвления и перспективы : моногрaфия / Е. И. Воровьевa ; Поморский госудaрственный университет им. М. В. Ломоносовa. – Aрхaнгельск : Поморский университет, 2011. – 123 с.

Виноградова М. С. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності викладачів іноземних мов вищої школи [Електронний ресурс] / М. С. Виноградова. – Режим доступу : http://конференция.com.ua/files/image/konf%2012/doklad_12_5_30.pdf/.

Гриньова В. М. Професіоналізм і професійна підготовка як підґрунтя надійності професійної діяльності фахівця / В. М. Гриньова // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. центру АПН України. − 2009. – № 1–2. – С. 147–150.

Литвин А. Основні завдання інформатизації професійної освіти [Електронний ресурс] / А. Литвин, О. Литвин. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15869/1/166-Lytvyn-349-353.pdf.

Романишина О. Я. Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю : дис. … пед. наук : 13.00.04 / О. Я. Романишина ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 177 с.

Харитонова Н. В. Формування комунікативного компонента професійної компетентності засобами предмета «іноземна мова» у студентів немовних ВНЗ : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія навчання іноземним мовам у ВНЗ». − Новосибірськ, 1999. − С. 187–189.

Щербань І. Ю. Застосування елементів блендинг-освіти на заняттях з англійської мови зі студентами-магістрами : матеріали Міжнародної наукової конференції [«Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях : світовий контекст»], (м. Умань, 25–26 травня 2017 р.). – Умань, 2017.