СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ФОРМУВАННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Володимирович Бурий

Анотація

Розглянуто наукові дослідження щодо теорії значення рушійних сил і діяльнісного процесу в системі освіти та їх практичне значення при формуванні знань, навичок і вмінь з управлінської культури майбутніх офіцерів. Розкрито і науково обґрунтовано педагогічні умови, які  визначають забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх офіцерів, а саме: організаційні, методичні, психолого-педагогічні. Системний підхід в освітньому процесі управлінської підготовки військових становить основу в формуванні високого військового професіоналізму, який має складниками: систему професійних знань і вмінь з управління військовим підрозділом, навчання й виховання підлеглого особового складу; систему поведінкових якостей; систему морально-психологічних якостей. Теоретично обґрунтовано управлінську культуру офіцера та її практичне значення для офіцера при виконанні ним соціально значущих професійних обов’язків.

До системи формування управлінської культури майбутніх офіцерів віднесено створення професійно орієнтованого освітнього середовища у військовому закладі вищої освіти. Обґрунтовано зміст навчальної експериментальної дисципліни змісту «Основи управлінської культури», де враховано цілі, завдання, принципи і специфіку сформованої управлінської культури офіцера, забезпечення міжпредметних зв’язків між навчальними дисциплінами, які створюють сприятливі організаційні й педагогічні умови для цілеспрямованого розвитку управлінської культури майбутніх офіцерів. 

Акцентовано, що майбутній офіцер у процесі навчання у ВВЗО повинен оволодіти загальнотеоретичними основами дисциплін, що необхідні для їхньої управлінської підготовки, науково-методичними й організаційно-педагогічними вміннями.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бурий, С. В. (2018). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ФОРМУВАННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2895
Розділ
Статті
Біографія автора

Сергій Володимирович Бурий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

старший науковий співробітник Науково-дослідного центру Військового інституту

Посилання

Загвязинский В. И. Теория обучения : современная интерпретация : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. И. Загвязинский ; под ред. В. А. Сластенина. – Москва : Академия, 2001. – 384 с.

Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения : общедидактический аспект / Ю. К. Бабанский. – Москва : Педагогика, 1977. – 254 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1977. – 304 с.

Кузнецова А. Г. Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике : монография / А. Г. Кузнецова. – Хабаровск : Изд-во: ХК ИППК ПК, 2001. – 152 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – Москва : Педагогика, 1994. – 479 с.

Маслов В. С. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів : монографія / В. С. Маслов. – Київ : Логос, 1997. – 174 с.

Прохоров О. А. Експериментальна перевірка педагогічних умов та технології готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності на засадах педагогічного менеджменту / О. А. Прохоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2010. – Вип. № 27. – С. 322–332.

Торчевський Р. В. Модель розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти / Р. В. Торчевський // Вісник Національного університету оборони України. – 2012. – Вип. 3 (28). – С. 124–129.

Нещадим І. М. Військова освіта України : історія, теорія, методологія, практика : монографія / І. М. Нещадим. – Київ, 2003. – 766 с.

Маслій О. М. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. М. Маслій. – Хмельницький, 2011. – 20, [1] с.

Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В. П. Беспалько. – Москва : Ин-т ПО М-ва образования России, 1995. – 208 с.

Кучерявий А. О. Служіння офіцера як чинник проектування виховної роботи у навчальних закладах військового типу / А. О. Кучерявий // Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. № 14. – С. 53–60.

Рижиков В. С. Теорія і практика конструювання цільових моделей (професіограм) та процесу професійної підготовки майбутніх юристів : монографія / В. С. Рижиков. – Херсон : ТОВ «Айлант», 2010. – 280 с.

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Тимофій Михайлович Десятов. – Київ, 2006. – 41 с.

Ryzhykov, V. S. (2018). Method of organizing lessons in the armies in the way of modern world military educational practice. Problems of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. EDEX, Madrid, España, р. 218–228.