ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ПОВЕДІНКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Анатоліївна Зобенько

Анотація

Теоретично обґрунтовано особливості впливу сімейного виховання на поведінку дітей молодшого шкільного віку. Зясовано, що саме відсутність системності й послідовності в сімейному вихованні, низька педагогічна компетентність батьків, неправильне розуміння батьками вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей  приводить до виникнення відхилень у поведінці дітей молодшого шкільного віку. Наголошено, що вирішального значення у вихованні дітей набуває морально-психологічна атмосфера сім’ї, стосунки між поколіннями і подружні. Доведено, що сімейні стосунки, які в багатьох випадках негативно впливають на дитину, виступають травмувальним чинником, що позначається на її фізичному, психічному і соціальному розвитку, а відсутність необхідного піклування про дитину розглядається як депривація сімейної взаємодії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зобенько, Н. А. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ПОВЕДІНКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2900
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Анатоліївна Зобенько, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  початкової освіти

Посилання

Докунина Е. М. Взаимодействие школы и семьи в формировании нравственных основ поведения младших школьников : дисс. …канд пед. наук : 13.00.01 / Е. М. Докунина ; Институт педагогики АПН. Украины. – Київ, 1993. – 176 с.

Поліщук В. Психологія сім’ї / В. Поліщук, Н. Ільїна, С. Поліщук та ін. ; за заг. ред. В. Поліщука.– Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 239 с.

Трубавіна І. М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з сім’єю : автореф. дис. … д ра пед. наук : 13.00.05 / І. М. Труба віна ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 44 с.

Алєксєєнко Т. Ф. Як сімейне середовище впливає на дитину / Т. Ф. Алєксєєнко // Початкова школа. – 2000. – № 10. – С. 57–60.

Аметова Е. Р. Про значення сім’ї у формуванні вільної особистості дитини / Е. Р. Аметова // Педагогіка і психологія. – № 2 (51). – 2006. – С. 36–44.

Бондар Л. С. Виховний потенціал як головна гуманістична цінність у теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенко, В. І. Лозової. – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 8–13.

Боришевський М. Й. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості / М. Й. Боришевський // Початкова школа. – 1995. – № 4. – С. 4–9.

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 848 с.

Виховання молодших школярів у сім’ї : Інформ.-метод. матеріали / під. ред. О. Л. Хромової, Т. В. Кравченко. – Київ : Вища школа, 1991. – 55 с.

Безсонова Т. І. Соціально-психологічні особливості соціально занедбаних дітей та середовища їх життєдіяльності / Т. І. Безсонова // Психологія : збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ : 2004. – Вип. 23. – С. 114–122.

Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 527 с.

Насонова О. Б. Становлення дитячої особистості у сімейних взаєминах / О. Б. Насонова // Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. – Київ : ІЗМН, 1996. – С. 69–83.

Висковатова Т. П. Проблема генезиса, диагностики и психолого-педагогической коррекции у детей (на примере неблагоприятного влияния природных и антропогенных факторов) : дисс. ... д-ра психол. наук : 13.00.08 / Т. П. Висковатова. – Одесса : 1997. – 562 с.

Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш. А. Амонашвили. – Минск : Университет, 1990. – 500 с.

Леві В. Л. Нестандартна дитина / В. Л. Леві. – Київ : Радянська школа, 1989. – 226 с.

Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л. О. Хомич. – Київ : Магістр-S, 1998. – 200 с.

Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини / Г. В.Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. – Київ : СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

Цокур О. С. Формирование педагогического мышления будущих учителей в процессе профессиональной подготовки : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. С. Цокур. – Одесса, 1989. – 159 с.