SPIRITUAL ASPECTS IN THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE OF PERSONALITY

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olena ZUB
Artem TURCHINOV
Ludmila ALFIMOVA

Анотація

Розкрито важливу складову екологічного виховання особистості, що полягає у формування духовно-ціннісного відношення до природи, допомагає усвідомити себе частиною природи і свою відповідальність за наслідки нерозумного відношення до неї. Визначено, що відродження духовності є основою формування екологічної культури. Доведено, що така багатогранна і багатовимірна складова особистості як духовність на сучасному етапі розвитку людства є вкрай необхідною, а її формування повинно базуватися на пізнанні єдності концепцій екологічного та естетичного ставлення людини до природи.

Як мету передбачено визначити духовні засади формування екологічної культури особистості.

У ході аналізу вищесказаного встановлено, що екологічна культура – це інтегративна якість особистості, яка втілює духовно-моральні цінності й визначає екологічно-моральні вчинки, які спрямовані на збереження життя в усіх його проявах і на створення краси природного середовища. При цьому екологічна культура схарактеризовано не тільки оволодінням технічними, науково-економічними знаннями, уміннями, навичками, але й естетичним ставленням до природи, розвитком емоційно-чуттєвої сфери людини, вихованням її естетичних потреб та інтересів, проявом творчої діяльності.

Зроблено висновок про те, що в умовах переходу до інформаційного суспільства повинно забезпечуватись формування розумного і відповідального ставлення до природного та соціального світу на основі трансформації ідеалів в глибокі особистісні потреби. Підтверджено, що духовно-моральні орієнтири дозволяють стимулювати індивідуальний стиль діяльності й виводити особистість на більш високий рівень творчої готовності до вирішування професійних завдань.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ZUB, O., TURCHINOV, A., & ALFIMOVA, L. (2018). SPIRITUAL ASPECTS IN THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE OF PERSONALITY. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2901
Розділ
Статті
Біографії авторів

Olena ZUB, Department of Basic Disciplines, National Academy of National Guard of Ukraine

PhD (Agricultural Sciences), Associate Professor

Artem TURCHINOV, Department of Physical Training and Sports National Academy of National Guard of Ukraine

PhD (Pedagogy), Associate Professor

Ludmila ALFIMOVA, National Academy of National Guard of Ukraine

PhD (Chemistry), associate professor Head of the Department of Basic Disciplines

Посилання

Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. – 3-тє вид. – Київ : ВД «Княгиня Ольга», 2007. – 302 с.

Бородавкин С. В. Этика и экологическое воспитание / С. В. Бородавкин. – Ленинград : Ленингр. орг. о-ва «Знание» РСФСР, 1988. – 15 с.

Букин А. П. В дружбе с людьми и природой : кн. для учителя / А. П. Букин. – Москва : Просвещение, 1991. – 156 с.

Вербицький В. В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925 – 2000 рр.) : автореф. дис. … д-ра наук / В. В. Вербицький. – Київ, 2004. – 48 с.

Гнилуша Н. Екологічна освіта – складова культури майбутнього вчителя / Н. Гнилуша // Рідна школа. – 1999. – № 7–8. – С. 40–42.

Захлебный А. Н. Про формы организации экологического образования и воспитания школьников / А. Н. Захлебный // Биология в школе. – № 3. – 1987. – С. 67–69.

Зверев И. Д. Экологическое и эстетическое воспитание школьников / И. Д. Зверев, А. П. Печко, А. П. Сидельковский – Москва : Педагогика, 1984. – 135 с.

Крымский С. Б. Контуры духовности : новые контексты идентификации / С. Б. Крымский // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 21–28.

Лєтошенко Н. Н. Екоігри / Н. Н. Лєтошенко // Початкова освіта. – 2004. – № 6. – С. 12–20.

Лившиц Р. Л. Духовность и бездуховность личности : социально-философский анализ : автореф. дисс. … д-ра. филол. наук : спец. 09.00.11 / Р. Л. Лившиц. – Екатеринбург, 1997. – 48 с.

Науменко Н. В. Від духовності до духовного здоров’я : зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., [«Педагогіка здоров’я»], (м. Харків, 7 квіт. 2012 р.). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – С. 224–227.

Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2-х т. / Г. Сковорода. – Київ : Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с. ; Т. 2. – 576 с.

Тарасенко Н. Ф. Природа, технология, культура : философско-мировоззренческий анализ / Н. Ф. Тарасенко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 256 с.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. Т. 4 : Человек как предмет воспитания / К. Д. Ушинский. – Москва : Педагогика, 1988. – 518 с.

Філософський словник соціальних термінів / за заг. ред. В. П. Андрущенко. – Харків : Корвін, 2002. – 670 с.

Шевель А. О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Анжеліка Олександрівна Ревель ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с.